Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Mapa Potrzeb Zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób

Mapy potrzeb zdrowotnych zgodnie z zaakceptowanym przez Komisje Europejska dokumentem „Krajowe ramy strategiczne Policy paper dla Ochrony zdrowia na lata 2014-2020” przygotowywane są w podziale na dwa moduły (moduł A i B), z których każdy obejmuje 15 grup chorób wyodrębnionych na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja dziesiąta– ICD-10.

Proces mapowania potrzeb zdrowotnych w podziale na grupy chorób składał się z 2 etapów.

W pierwszym etapie, opublikowany w grudniu 2016 r., zakres map potrzeb zdrowotnych dedykowanych grupom chorób z modułu A obejmował lecznictwo zamknięte, ambulatoryjna opiekę specjalistyczna oraz podstawową opiekę zdrowotna, a zakres map potrzeb zdrowotnych dedykowanych grupom chorób należących do modułu B był węższy, zgodnie z ustaleniami z Komisja Europejska, i obejmował tylko lecznictwo zamknięte.

W drugim etapie, w grudniu 2017 r., opublikowane zostały mapy potrzeb zdrowotnych dedykowane grupom chorób z modułu B w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Mapy opublikowane są pod adresem: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/

 

Uprzejmie informuję, że mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, przygotowane zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, objęte procedurą warunkowości ex-ante, zostały przygotowane w wyznaczonym terminie, tj. do 31 grudnia 2016 r., oraz opublikowane na pod adresem:

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/.

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.) dla obszaru województwa sporządza się Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze dwie regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, wyłącznie w odniesieniu do świadczeń szpitalnych, sporządza Minister Zdrowia w następujących terminach:  

– do dnia 1 kwietnia 2016 r. – mapa na okres 30.06.2016 – 31.12.2018;  

– do dnia 31 maja 2018 r. – mapa na okres 01.01.2019 – 31.12.2021.

 Mapę na okres 01.01.2022 – 31.12.2026 w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku sporządzać będzie wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 458), Regionalna Mapa Potrzeb Zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych składają się z analizy demograficznej i epidemiologicznej, analizy stanu i wykorzystania zasobów oraz prognozy potrzeb zdrowotnych.

Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Zgodnie z art. 95a ust. 9 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) zatwierdzone Mapy Potrzeb Zdrowotnych są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

W wykonaniu powyższego przepisu informuję, że w celu zapoznania się z „Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego” należy wejść na wskazany poniżej adres na stronie resortu zdrowia

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, objęte procedurą warunkowości ex-ante, zostały opublikowane pod adresem:

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/

 

 

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w dniu 30 maja 2018 r. opublikowano drugą edycję map potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Dokumenty dostępne są na stronie map potrzeb zdrowotnych pod adresem: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/

 

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Mapa Potrzeb Zdrowotnych dla województwa śląskiego [ 3 ]
Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa - druga edycja Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa - druga edycja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
18-06-01 11:36
Latos Szczepan
28.57MB
Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1522
16-07-07 12:56
Latos Szczepan
54.62MB
Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego - podsumowanie Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego - podsumowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
16-07-07 12:57
Latos Szczepan
416.48KB

Redakcja strony: Mapa Potrzeb ZdrowotnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5392

Realizacja: IntraCOM.pl