Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Katowicach
40-074 Katowice, ul Raciborska 15
tel. (0-32) 20 87 468, 20 87 470, fax: (0-32) 20 87 469 1. Status prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego

 2. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach jest jednostką budżetową, działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i wykonuje w imieniu Wojewody Śląskiego zadania Inspekcji Farmaceutycznej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych.

 3. Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego

 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, tyski, wodzisławski, zawierciański; miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

  Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mieści się w Katowicach
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice,
  tel. (0-32) 208 74 68, 208 74 70, fax: (0-32) 208 74 69

  W strukturze organizacyjnej Inspektoratu działają Delegatury, których siedziby oraz zasięg terytorialny są następujące:
  Delegatura w Bielsku-Białej
  ul. Piastowska 40 (budynek B - jednostki zamiejscowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, IV piętro, pokoje o numerach 402-408).
  43-300 Bielsko-Biała
  tel. (0-33) 813-65-02, 813-65-03 tel./fax (033) 813 65-04
  - obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki;
  miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

  Delegatura w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 7
  42-200 Częstochowa
  tel./fax (0-34) 366 40 03
  - obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski;
  miasto na prawach powiatu: Częstochowa

  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice,
  tel./fax (0-32) 251 16 19

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KATOWICACH

  Biura Inspektoratu i Delegatur czynne są w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.30. – 15.30. oraz we wtorki w godz. 7.30. – 17.00. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 11.00. – 13.00. i czwartki w godz. 14.00. – 15.30.

  1. Kierownik Delegatury w Bielsku-Białej przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 15.30. – 17.00. i czwartki w godz. 10.30. – 13.00.
  2. Kierownik Delegatury w Częstochowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki i środy w godz. 10.00. – 15.00.

 5. Przedmiot działalności i kompetencje

 6. Do zakresu ustawowych zadań Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego działającego przy pomocy Inspektoratu należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego,
  2. kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  3. kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
  4. kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
  5. kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
  6. kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R,
  7. współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
  8. opiniowanie przydatności lokali przeznaczonych na apteki, hurtownie farmaceutyczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego,
  9. współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
  10. prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
  11. prowadzenie rejestru hurtowni farmaceutycznych,
  12. wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

  Do zakresu działania Laboratorium Kontroli Jakości Leków należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań jakościowych importowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  2. prowadzenie badań laboratoryjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ramach procesu rejestracyjnego,
  3. prowadzenie badań laboratoryjnych potwierdzających tożsamość oraz właściwości jakościowe produktów leczniczych (w tym surowców farmaceutycznych) i wyrobów medycznych nie podlegających wpisowi do Rejestru Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych,
  4. prowadzenie badań laboratoryjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu przedłużenia ich terminów ważności,
  5. kontrola jakości leków recepturowych oraz pobieranych z aptek przez inspektorów farmaceutycznych,
  6. kontrolowanie jakości produktów leczniczych budzących zastrzeżenia co do jakości,
  7. współuczestniczenie w szkoleniu studentów wydziału farmacji oraz magistrów farmacji przy odbywaniu stażów specjalistycznych przed i podyplomowych.

 7. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 8. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych. Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie:
   1. wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
   2. wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
   3. wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony,
   4. wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaptecznego lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
   5. udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego,
   6. zgody na uruchomienie apteki szpitalnej,
   7. zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.
  2. przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków;
  3. udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań i kompetencji Inspektoratu oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli.

  Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – dr n. farm. Izabela Majewska, kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym przy pomocy:

  1. Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora – mgr farm. Zofia Gardecka,
  2. Kierowników Delegatur:

  3.               Kierownik Delegatury w Bielsku–Białej – dr n. farm. Lucyna Bułaś
                 Kierownik Delegatury w Częstochowie – mgr farm. Barbara Stanior

  Kierownicy Delegatur wydają w imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach decyzje dotyczące:

  1. usuwania w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień dotyczących jakości i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 108 ust. 1 Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.);
  2. unieruchamiania hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki albo innej placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi lub wycofanie z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
  3. wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym, placówkach obrotu pozaaptecznego, produktu leczniczego i wyrobu medycznego;
  4. zwalniania aptek z prowadzenia środków odurzających i psychotropowych w uzasadnionych przypadkach;
  5. wyrażania zgody po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej na przedłużenie okresu kierowania apteką przez osobę, która przekroczyła wiek emerytalny;
  6. wydawania inspektorom farmaceutycznym imiennych upoważnień do podejmowania czynności kontrolnych;
  7. wydawania zaświadczeń na podstawie art. 217 kpa;
  8. stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.

 9. Tryb działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i jego jednostek organizacyjnych

 10. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach działa na podstawie:
  1. zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie powołania jako jednostek budżetowych inspektoratów nadzoru farmaceutycznego (Dz. Urz. MZiOS z 1993 r., Nr 1, poz. 1);
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  5. statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  6. regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.

 11. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia aptek ogólnodostępnych – karta informacyjna Nr 1;
  2. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych – karta informacyjna Nr 2;
  3. Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu wymogów kadrowych i lokalowych przez placówki obrotu pozaaptecznego – karta informacyjna Nr 3;
  4. Wydawanie zgód na zakup środków odurzających i substancji psychotropowych – karta informacyjna Nr 4;
  5. Wydawanie zgód na przepisywanie na recepcie zwiększonej ilości środka odurzającego grupy I–N lub substancji psychotropowej grupy II–P – karta informacyjna Nr 5.
  6. Wydawanie zgód na stosowanie środków odurzających grupy I-N i II-N, substancji psychotropowych grupy II-P, III-P, IV-P lub prekursorów grupy I-R w celu prowadzenia badań naukowych - karta informacyjna Nr 6.

 12. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 13. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach prowadzi rejestry:
  1. aptek ogólnodostępnych i szpitalnych,
  2. hurtowni farmaceutycznych,
  3. punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego,
  Informacje zawarte w prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach rejestrach zawierających dane osobowe, prowadzonych przez Inspektorat zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), udostępniane są osobom zainteresowanym na ich pisemny wniosek na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), po wniesieniu opłaty w formie znaków skarbowych w wysokości 5,00 zł.
  Informacje z rejestru nie obejmującego danych osobowych są udostępniane bez opłaty skarbowej w siedzibie Inspektoratu.

  Rejestr aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i zakładowych, hurtowni farmaceutycznych, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego działających na terenie Województwa Śląskiego.

 14. Majątek, którym dysponuje Inspektorat

 15. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest jednostką budżetową.

  Siedziba Inspektoratu
  Siedziba Inspektoratu - 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15, zajmuje 332,61 m2 powierzchni użytkowej oraz 589,70 m2 powierzchni użytkowej zajmowanej przez Laboratorium Kontroli Jakości Leków. Użytkowanie na podstawie umowy najmu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

  Delegatury Inspektoratu
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, powierzchnia użytkowa 82,50 m2; umowa użyczenia zawarta ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
  42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, powierzchnia użytkowa 99,1 m2, umowa użyczenia zawarta ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach dysponuje majątkiem należącym do Skarbu Państwa o łącznej wartości brutto (wg stanu na 31.12.2003r.): 1.165.127,91 zł.

  Środki trwałe ogółem brutto :
  1. Maszyny i urządzenia komputerowe: 274.647,40
  w tym zespoły komputerowe: 198.345,16
  2. Środki transportu: 89.529,80
  3. Pozostałe środki trwałe: 800.950,71
  (narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie)

 16. Archiwum zakładowe

 17. Zbiory udostępniane są zainteresowanym na miejscu, po uprzednio wyrażonej zgodzie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w godzinach urzędowania.

 18. Przeprowadzone kontrole

 19. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004
  w miesiącach maj i czerwiec

 20. Sprawozdania z działalności Inspekcji Farmaceutycznej

 21. za I kwartał
  za II kwartał