S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
S  tatut Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZARZĄDZENIE NR 469/06
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 8 września 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.1))

zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 500/01 z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 6, poz. 230 z późn. zm.2)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.
2) Zmiany do wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 27, poz. 993, z 2003r. Nr 3 poz.134 i Nr 44, poz. 1274, z 2004r. Nr 4, poz. 113, Nr 87, poz. 2503 i Nr 97, poz. 2774, z 2005r. Nr 22, poz. 666 i Nr 114, poz. 2936 oraz z 2006r. Nr 4, poz. 223.
ZATWIERDZAM:


Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
Warszawa, dnia 2 listopada 2006 r.


Załącznik do zarządzenia Nr 469/06
Wojewody Śląskiego
z dnia 8 września 2006 r.STATUT
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Katowicach


§ 1

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Śląskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

 1. przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 2. zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
 3. organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 5. reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych
 6. w odrębnych ustawach.

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Śląskiego,
 2. Dyrektorze Generalnym Urzędu - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
 4. wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z § 5 Statutu Urzędu,
 5. dyrektorze wydziału - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i dyrektorów równorzędnych komórek organizacyjnych,
 6. delegaturze Urzędu - należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Urzędu zlokalizowaną poza siedzibą Urzędu.

§ 3

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice.
2. Tworzy się delegatury Urzędu w Bielsku-Białej i Częstochowie.
3. Delegatury Urzędu w Bielsku-Białej i Częstochowie działają jako placówki zamiejscowe i obejmują swoim zasięgiem:

 1. Placówka Zamiejscowa Urzędu w Bielsku-Białej - powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała,
 2. Placówka Zamiejscowa Urzędu w Częstochowie - powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa.
4. W skład Placówek Zamiejscowych wchodzą oddziały zamiejscowe wydziałów Urzędu wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 3-8.
5. Do zakresu działania oddziałów zamiejscowych Placówek Zamiejscowych należą zadania wydziałów Urzędu wymienionych w § 10-15.

§ 4

1.Wojewoda realizuje zadania przy pomocy I i II Wicewojewody oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów.
2.Wicewojewodowie wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę w Regulaminie Urzędu.
3.Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody.
4.Dyrektor Generalny Urzędu realizuje zadania określone w odrębnych przepisach i inne wskazane przez Wojewodę.

§ 5

1.W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:

 1. Gabinet Wojewody,
 2. Wydział Finansów i Budżetu,
 3. Wydział Infrastruktury,
 4. Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego,
 5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
 6. Wydział Polityki Społecznej,
 7. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 8. Wydział Środowiska i Rolnictwa,
 9. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 10. Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 11. Biuro Audytu i Kontroli.
2. Wydziały, o których mowa w ust. 1, dzielą się na wewnętrzne jednostki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy działające w siedzibie Urzędu lub w jego delegaturach. Szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Urzędu oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych wydziałów.

§ 6

W Urzędzie działa Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierujący Biurem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, podlegający zwierzchnictwu według odrębnych przepisów.

§ 7

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów:

 1. Dyrektor Gabinetu Wojewody,
 2. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu,
 3. Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
 4. Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego,
 5. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
 6. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,
 7. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 8. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 9. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 10. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
 11. Dyrektor Biura Audytu i Kontroli - Audytor Wewnętrzny.

§ 8

1. Do zakresu działania Gabinetu Wojewody należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. administracja publiczna w zakresie zespolonej administracji rządowej w województwie,
 2. sprawy zagraniczne.

2.Ponadto do zakresu działania Gabinetu Wojewody należy:
 1. zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów,
 2. obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu,
 3. obsługa Kolegium Doradczego Wojewody,
 4. obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 5. obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt,
 6. zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. koordynacja działalności organów administracji rządowej na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rządu,
 8. przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewody.

§ 9

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. budżet,
 2. finanse publiczne, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 1.

§ 10

1.Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. administracja publiczna w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych,
 2. budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
 3. gospodarka,
 4. transport,
 5. łączność.
2.W ramach Wydziału działa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

§ 11

1. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. administracja publiczna, w zakresie procedur administracyjnych,
 2. skarb państwa.
2.Ponadto do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego należy:
 1. wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wydziałów Urzędu i delegatur,
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego,
 4. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wojewody i organów administracji niezespolonej,
 5. sprawy skarg kierowanych do sądu administracyjnego związanych z nadzorem sprawowanym przez Wojewodę.

§ 12

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. administracja publiczna w zakresie organizacji urzędów administracji publicznej oraz w zakresie reform i organizacji struktur administracji publicznej,
 2. informatyzacja.
2.Ponadto do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy obsługa Urzędu.

§ 13

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. kultura fizyczna i sport,
 2. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 3. oświata i wychowanie,
 4. praca,
 5. zabezpieczenie społeczne,
 6. zdrowie.

§ 14

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. administracja publiczna w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 2. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 3. sprawy wewnętrzne w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, obywatelstwa oraz paszportów,
 4. obrona narodowa, w zakresie poboru i rejestracji przedpoborowych.

§ 15

1.Do zakresu działania Wydziału Środowiska i Rolnictwa należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. gospodarka wodna,
 2. rolnictwo,
 3. rozwój wsi,
 4. rynki rolne,
 5. środowisko.
2.W ramach Wydziału działa Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 16

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. obrona narodowa, z zastrzeżeniem § 14 pkt 4,
 2. sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 14 pkt 3.

§ 17

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. rozwój regionalny,
 2. integracja europejska.

§ 18

1.Do zakresu działania Biura Audytu i Kontroli należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. finanse publiczne w zakresie audytu wewnętrznego, w tym przeprowadzanie audytów w jednostkach nadzorowanych i podległych Wojewodzie,
 2. sprawiedliwość, w zakresie tłumaczy przysięgłych.
2.Ponadto do zadań Biura Audytu i Kontroli należy realizacja zadań z zakresu:
 1. audytów systemów zarządzania jakością,
 2. kontroli wewnętrznej ,
 3. kontroli na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 19

Zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży:

 1. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 2. Śląski Komendant Wojewódzki Policji,
 3. Śląski Kurator Oświaty,
 4. Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych,
 5. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
 6. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 7. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 8. Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
 9. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 10. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 11. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 20

Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich stanowią:

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
 3. Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 4. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Katowicach,
 5. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach,
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach,
 7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
 8. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach,
 9. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach,
 10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach,
 11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

§ 21

Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej należy w szczególności:

 1. organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
 2. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu,
 3. analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez państwową straż pożarną,
 4. kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 5. wykonywanie zadań z zakresu postępowania administracyjnego jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej.

§ 22

Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji należy w szczególności:

 1. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie działań zapobiegających naruszeniu prawa,
 3. nadzór nad strażami gminnymi i miejskimi oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 4. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
 5. przywracanie na wniosek wojewody, prezydenta, wójta, burmistrza lub starosty, stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu prawa,
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na posiadanie broni palnej, myśliwskiej i gazowej.

§ 23

Do zakresu działania Kuratorium Oświaty należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym nad szkołami
  i placówkami publicznymi i niepublicznymi w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie,
 3. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu
  i realizowaniu polityki oświatowej,
 4. współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli,
 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkół w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślania uczniów z listy uczniów.

§ 24

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych należy w szczególności:

 1. nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji
  i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 2. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji na rynkach rolnych oraz współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach: o nawozach i nawożeniu, środkach żywienia zwierząt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych.

§ 25

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego należy w szczególności:

 1. nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi,
 2. kontrola aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,
 4. współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie prawo farmaceutyczne, przepisach odrębnych i przepisach wykonawczych.

§ 26

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy w szczególności:

 1. podejmowanie przewidzianych w przepisach o ochronie roślin działań
  w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin, a zwłaszcza zwalczanie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, kontrolowanie oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz prowadzenie ich badań laboratoryjnych,
 2. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, wydawanie zezwoleń oraz kontrolowanie podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót tymi środkami, nadzór nad badaniem ich skuteczności, a także kontrolowanie jakości i prawidłowości stosowania środków ochrony roślin oraz monitorowanie ich zużycia,
 3. sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przechowywaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, kontrolowanie tożsamości materiału siewnego oraz wydawanie urzędowych etykiet i plomb, a także akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materiału siewnego.

§ 27

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 2. kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 3. organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska,
 4. inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
 5. przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.

§ 28

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej należy w szczególności:

 1. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług,
 2. kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym i kontrola usług,
 3. podejmowanie kontroli, mediacji i innych działań interwencyjnych w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów,
 4. organizacja i prowadzenie polubownego sądownictwa konsumenckiego.

§ 29

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii należy w szczególności:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 2. nadzór i kontrola nad obrotem środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością powiatowych inspektorów weterynarii,
 4. ustalanie wykazu rzeźni zobowiązanych do skupu i przeprowadzania uboju zwierząt wymagających uboju z konieczności.

§ 30

Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków należy
w szczególności:

 1. wykonywanie działań związanych z realizacją zadań wynikających
  z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 2. opracowywanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 3. prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych należących do właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 5. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych, a także czynności związanych z organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 31

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
 2. badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,
 3. prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
 4. sprawdzanie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

§ 32

1.Tworzy się następujące delegatury zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich:

 1. Delegatury Kuratorium Oświaty w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku i Sosnowcu,
 2. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w: Bielsku-Białej i Częstochowie,
 3. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w: Bielsku-Białej i Częstochowie,
 4. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w: Bielsku-Białej i Częstochowie,
 5. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w: Bielsku-Białej i Częstochowie,
 6. Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w: Bielsku-Białej i Częstochowie,
 7. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w: Bielsku-Białej i Częstochowie.
2. Do zakresu działania delegatur wymienionych w ust. 1 należą odpowiednio sprawy wymienione w § 23, 25-28, 30-31 Statutu, szczegółowo określone w regulaminach komend, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
3. Terytorialny zasięg działania delegatur wymienionych w ust. 1 określają regulaminy komend, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

§ 33

1. Przy Wojewodzie działa Kolegium Doradcze Wojewody, zwane dalej "Kolegium".
2. W skład Kolegium wchodzą:

 1. Wicewojewodowie,
 2. Dyrektor Generalny Urzędu,
 3. Komendant Wojewódzki Policji,
 4. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
3. Do udziału w pracach i posiedzeniach Kolegium Wojewoda może zapraszać inne osoby.
4. Obradom Kolegium przewodniczy Wojewoda.
5. Nadzór nad realizacją wniosków i postanowień podjętych na posiedzeniach Kolegium sprawuje Dyrektor Gabinetu Wojewody.

§ 34

Przy Wojewodzie działają - realizując zadania określone w odrębnych przepisach - obsługiwane przez wydziały Urzędu:

 1. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie śląskim - Gabinet Wojewody,
 2. Wojewódzka Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - Wydział Środowiska i Rolnictwa,
 3. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 4. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody - Wydział Środowiska i Rolnictwa,
 5. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Wydział Polityki Społecznej,
 6. Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego - Wydział Zarządzania Kryzysowego.

§ 35

1. Wojewoda może powoływać inne zespoły doradcze określając ich skład, zakres i tryb działania.
2. Wykaz zespołów doradczych działających przy Wojewodzie zawiera Regulamin Urzędu.
3. Dyrektor Generalny Urzędu w zakresie swoich zadań może powoływać międzywydziałowe zespoły robocze, w szczególności dotyczące organizacji pracy urzędu.

§ 36

Spory kompetencyjne między wydziałami Urzędu rozstrzyga Dyrektor Generalny Urzędu.

§ 37

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu, w tym także szczegółowe zakresy działania wydziałów, zasady i tryb funkcjonowania Kolegium Wojewody określa Regulamin Urzędu ustalony przez Wojewodę w drodze zarządzenia, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
2. Częścią Regulaminu Urzędu są regulaminy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji.

§ 38

1. Wykaz przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda Śląski pełni funkcję organu założycielskiego, określa załącznik Nr 1 do Statutu.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 39

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Załącznik nr 2 do Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Informacja o zgłoszeniu budowy
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc


Redakcja:
   Robert Wośko  tel. +48 (032) 20-77-758
  e-mail: bip@katowice.uw.gov.pl

Webmaster:
  Mariola Formowicz
  e-mail: mf@katowice.uw.gov.pl
 
  Bartłomiej Nogieć
  e-mail: nogiecb@katowice.uw.gov.pl
 
  Wojciech Żmuda
  e-mail: zmudaw@katowice.uw.gov.pl
 
ostatnia aktualizacja: 2015-07-29, 13:27:00
ogółem odwiedzin stron: 7733643 (od 2003.07.01)

R e j e s t r    z m i a n  (ogólny)

S t a t y s t y k i