S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
S  truktura
Wojewoda Śląski
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Urodził się 11 czerwca 1961 roku w Żorach.

W 1985 r. ukończył studia z zakresu fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego "Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych PAN, Studiów Podyplomowych "Wycena nieruchomości" w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Zygmunt Łukaszczyk po studiach pracował jako nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Budowlano-Usługowych w Żorach. W 1990 roku objął funkcję wiceprezydenta miasta Żory, a następnie został prezydentem tego miasta. Funkcję tę pełnił do 1998 r. Równolegle z pełnionymi funkcjami Zygmunt Łukaszczyk nieprzerwanie od 1990 roku był radnym Rady Miasta Żory. W latach 1998-2002 był przewodniczącym, a od 2006 do 2007 wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora zespołu przekształceń strukturalnych, a po dwóch latach wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Był także dyrektorem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej w JSW S.A. W 2006 r. został prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW S.A.

W latach 2001-2005 Zygmunt Łukaszczyk był prokurentem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W 1998 r. zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ma licencję zawodową zarządcy nieruchomości i jest arbitrem rozpatrującym odwołania wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Zygmunt Łukaszczyk ma 46 lat. Ma żonę Aleksandrę i 17-letnią córkę Karolinę. Jest zapalonym żeglarzem i harcerzem. Ma patent sternika jachtowego. Jest przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich - Harcmistrz.

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc