S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
P  raca
ZATRUDNIENIE
  zasady naboru
  wolne stanowiska pracy
  wolne stanowiska pracy w administracji zespolonej i niezespolonej
  wyniki zakończonych naborów
  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów na wolne stanowiska pracy
 

zatrudnienie

praktyki

staże

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
Regulamin
Struktura organizacyjna
Oddziały Urzędu
Zatrudnienie
Praktyki
Staże, przygotowanie zawodowe
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych najątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc


Redakcja:
   Jeremi Astaszow  tel. +48 (032) 20-77-555
  e-mail: bip@katowice.uw.gov.pl

Webmaster:
  Mariola Formowicz
  e-mail: mf@katowice.uw.gov.pl
 
  Bartłomiej Nogieć
  e-mail: nogiecb@katowice.uw.gov.pl
 
  Wojciech Żmuda
  e-mail: zmudaw@katowice.uw.gov.pl
 
ostatnia aktualizacja: 2015-01-23, 14:25:12
ogółem odwiedzin stron: 7333017 (od 2003.07.01)

R e j e s t r    z m i a n  (ogólny)

S t a t y s t y k i