S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
S  taże

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim staże prowadzi i informacji udziela:

Biuro Dyrektora Generalnego
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji
40 - 032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Osoba Pokój Telefon Fax E-mail
Justyna Firlit
246 32-2077246
32-2077257 firlitj@katowice.uw.gov.pl
Anna Garbacz
246 32-2077246
32-2077257 garbacza@katowice.uw.gov.pl
Marta Kwiatkowska
246 32-2077796
32-2077257 kwiatkowskam@katowice.uw.gov.pl
Agnieszka Mrożek
246 32-2077796
32-2077257 mrozeka@katowice.uw.gov.pl
Klaudia Nalepa
246 32-2077246
32-2077257 nalepak@katowice.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje dla osób pragnących odbyć staż lub przygotowanie zawodowe w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Kto może ubiegać się o przyjęcie na staż oraz odbycie przygotowania zawodowego?

ODo odbycia stażu mogą być skierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którymi są:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.
Do odbycia stażu może być także skierowany bezrobotny, który w okresie 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończył 27 roku życia.

Okres odbywania stażu ustalony może zostać:
- Od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla bezrobotnych, którzy w okresie 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończył 27 roku życia.
- Od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z Organizatorem, według programu określonego w umowie.

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż/przygotowanie zawodowe jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r. nr. 142, poz. 1160 z późn.zm).zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz. 1912).

Tryb przyjmowania na staż/przygotowanie zawodowe

W celu zapewnienia wszystkim kandydatom równego dostępu do odbywania staży/przygotowania zawodowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, przyjęto następujące zasady:

 1. Dyrektor Generalny za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego upowszechnia informacje o możliwości odbycia stażu/przygotowania zawodowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu,
 2. W ogłoszeniu podaje się:
  a) wymagania związane ze stanowiskiem pracy,
  b) wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny),
  c) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  d) termin i miejsce składania dokumentów.
 3. Kandydaci do odbycia stażu/przygotowania zawodowego składają wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) w określonym w ogłoszeniu terminie i miejscu.
 4. Warunkiem złożenia dokumentów jest uzyskanie z właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, Powiatowego Urzędu Pracy ustnego potwierdzenia możliwości sfinansowania stażu/przygotowania zawodowego
 5. Dyrektorzy wydziałów, w których ma odbyć się staż/przygotowanie zawodowe, wskazują osobę/y upoważnioną/e do przeprowadzenia z kandydatami rozmowy, w trakcie których wyłaniany jest kandydat, którego wiedza i umiejętności są najbardziej przydatne do realizacji zadań w wydziale.
 6. Po dokonaniu wyboru kandydata do odbycia stażu/przygotowania zawodowego Śląski Urząd Wojewódzki występuje do właściwego ze względu na miejsce zamieszkani wybranego kandydata Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego. We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą Śląski Urząd Wojewódzki przyjmie na staż lub przygotowanie zawodowe.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy zawierana jest z właściwym starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) umowa o odbycie stażu lub przygotowania zawodowego.

  Odbycie stażu/przygotowania zawodowego

  Umowa o odbycie stażu zawierana jest na okres od 3 - 12 miesięcy.

  Umowa o odbycie przygotowania zawodowego zawierana jest na okres od 3- 6 miesięcy.

  Skierowana do odbycia stażu/przygotowania zawodowego osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu/przygotowania zawodowego pobierając w zamian w Powiatowym Urzędzie Pracy stypendium, jego wysokość reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn.zm.).

  Uprawnienia i obowiązki osoby odbywającej staż / przygotowanie zawodowe

  Osoby odbywające staż/przygotowanie zawodowe zobowiązane są do:

  • przestrzegania ustalonego rozkładu czasu pracy,
  • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu lub przygotowania zawodowego oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
  • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • pisemnego informowania o zamiarze wybrania dni wolnych,
  • potwierdzania obecności w pracy na liście obecności oraz przedkładania do Powiatowego Urzędu Pracy, w każdym ostatnim dniu miesiąca lub w innym dniu wskazanym w umowie, kserokopii lub oryginału listy obecności,
  • niezwłocznego informowania o przerwaniu odbywania stażu/przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
  • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

  Osobom odbywającym staż/przygotowanie zawodowe przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu lub przygotowania zawodowego. Za dni wolne przysługuje stypendium.

  Obowiązki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Śląski Urząd Wojewódzki:

  1. zapoznaje bezrobotnego z programem stażu/ przygotowania zawodowego,
  2. zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
  3. przydziela bezrobotnemu opiekuna spośród doświadczonych pracowników Urzędu,
  4. zapewnia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
  5. szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
  6. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP  o przypadkach przerwania odbywania stażu/przygotowania zawodowego,   o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
  7. po zakończeniu stażu/ przygotowania zawodowego wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu/ przygotowania zawodowego.

  Informacja

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Informacja o zgłoszeniu budowy
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc


Redakcja:
   Robert Wośko  tel. +48 (032) 20-77-758
  e-mail: bip@katowice.uw.gov.pl

Webmaster:
  Mariola Formowicz
  e-mail: mf@katowice.uw.gov.pl
 
  Bartłomiej Nogieć
  e-mail: nogiecb@katowice.uw.gov.pl
 
  Wojciech Żmuda
  e-mail: zmudaw@katowice.uw.gov.pl
 
ostatnia aktualizacja: 2015-08-04, 13:13:35
ogółem odwiedzin stron: 7742774 (od 2003.07.01)

R e j e s t r    z m i a n  (ogólny)

S t a t y s t y k i