S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
S  posób przyjmowania i załatwiania spraw
KARTY INFORMACYJNE
BIURO INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I LOGISTYKI
  Procedura windykacyjna mandatów karnych kredytowanych
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
  Egzaminy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
  Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
  Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w roku 2015
  Dotacja celowa dla jednostek uprawnionych na finansowanie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wydanie pozwolenia na budowę
  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zlokalizowanych na tzw. terenach zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego
  Odwołanie od decyzji organu I instancji: Starosty, Prezydenta, Burmistrza lub Wójta Gminy, wydanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i KPA w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej
  Niezwłoczne zajęcie nieruchomości pod budowę autostrad
  Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie z tego tytułu odszkodowania
  Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych
WYDZIAŁ NADZORU PRAWEGO
  Badanie legalności uchwał lub zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego.
  Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych .
  Wystąpienia kierowane do organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego przez podmioty niebędące stronami postępowania nadzorczego.
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
  Rozpatrywanie wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Udzielenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  Udzielenie zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu lub udzielenie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Udzielenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
  Udzielenie zgody jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie.
  Udzielenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od odwołania darowizny.
  Udzielenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
  Udzielenie zgody na dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
  Ustalenie warunków bonifikaty od ceny sprzedaży, pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
  Ustalenie warunków bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
  Stwierdzanie czy nieruchomość podlegała przepisom art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej
  Stwierdzanie nieważności decyzji o wywłaszczeniu lub przejęciu nieruchomości przez podmiot publicznoprawny
  Wydawanie decyzji przekazujących osobom prawnym Kościoła Katolickiego na własność nieruchomości rolnych stosownie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Odwołanie od decyzji starosty / prezydenta miasta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  Odwołanie od decyzji starosty / prezydenta miasta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz infrastrukturę kolejową.
  Stwierdzanie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (gminną, powiatową, wojewódzką, krajową), który do dnia 31.12.1998 r. nie był własnością samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, a pozostawał we władaniu Skarbu Państwa lub gminy.
  Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez samorząd województwa mienia Skarbu Państwa.
  Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez powiat, miasto na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa.
  Przekazanie nieodpłatnie na własność Gminy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, służących aktualnie wykonywaniu zadań własnych Gminy.
  Przekazanie na rzecz powiatu, miasta na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa służącego wykonywaniu zadań własnych.
  Stwierdzanie nabycia przez gminę z mocy prawa gruntów rolnych położonych na jej terenie.
  Stwierdzanie nabycia przez Gminę z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne (dawne mienie gromadzkie).
  Stwierdzanie nabycia z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości (mienia ogólnonarodowego) przez właściwą Gminę.
  Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez Gminę prawa własności nieruchomości oraz składników majątkowych użytkowanych przez szkoły podstawowe przekazane gminie.
  Stwierdzanie nabycia z mocy prawa nieodpłatnego prawa własności mienia państwowego przez Gminę o statusie miasta służącego do wykonywania jako zadań własnych zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, dróg publicznych.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonej spółki: "Polska Agencja Prasowa SA".
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Poczty Polskiej.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz danej huty.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz PKP SA w Warszawie.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: Skarbu Państwa oraz PKP SA w Warszawie.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonych spółek: "Telewizji Polskiej SA", "Polskiego Radia SA".
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: państwowych osób prawnych, Banku Gospodarki Żywnościowej.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: rejonów dróg publicznych, okręgowych zakładów transportu i maszyn drogowych, rejonów budowy dróg i mostów, rejonów budowy dróg, rejonów budowy mostów, kopalni odkrywkowych surowców drogowych, rejonów eksploatacji kruszywa lub dyrekcji okręgowych dróg publicznych.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz instytucji kultury.
  Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność uczelni publicznej.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
  Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
  Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej
  Wydawanie kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wydawanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  Zezwolenie na pobyt czasowy
  Zezwolenie na pobyt stały
  Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Przedłużenie pobytu bezwizowego
  Uznawanie osób pochodzenia polskiego za repatriantów
  Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Nadanie obywatelstwa polskiego
  Uznanie za obywatela polskiego
  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wydawanie dokumentów paszportowych
  Przejście z mocy prawa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Katolickiego nieruchomości Skarbu Państwa
  Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy żydowskiej lub Związku Gmin
  Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Decyzja II instancji w sprawach zakazu zgromadzeń publicznych
  Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego
  Uznanie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego
  Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniową osobę prawną i organie uprawnionym do jej reprezentowania
  Uznanie żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
  Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Załatwianie spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych
  Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia
  Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
  Opracowanie i udostępnianie wybranych danych o zdrowiu mieszkańców województwa śląskiego oraz o funkcjonowaniu wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego
  Organizacja badań statystycznych na terenie województwa śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o statystyce publicznej i obowiązujących rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej w części: "Zdrowie i ochrona zdrowia"
  Pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikacja danych uzyskanych w związku z realizacją badań statystycznych zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonych w przepisach prawa
  Wydawanie Kart Doskonalenia Zawodowego Dla Ratowników Medycznych Wydawanie Kart Doskonalenia Zawodowego Dla Dyspozytorów Medycznych
  Prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  Wyrażenie zgody na powołanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
  Wydawanie dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wykonywanie badań specjalistycznych dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Realizacja nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  Umieszczenie (wykreślenie) obszaru, obiektu, urządzenia w (z) prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne
  Uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony – II instacji
  Uzgodnienie do planu działań operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
  Uzgodnienie planu rejonowego działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
  Uzgodnienie i zatwierdzanie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa
WYDZIAŁ FINANSÓW i BUDŻETU
  Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
  Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie grzywny, nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego.
WYDZIAŁ KONTROLI
  Skargi i wnioski
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
  SKARGA – dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - II instancja
  Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej
  Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
  Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne
  Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
  Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
  Wpis placówek zapewniających miejsca noclegowe do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru
  Wpis jednostek specjalistycznego poradnictwa do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru
  Cofanie zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Inne istotne informacje
  wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
  cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
  wymierzanie kary pieniężnej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  wymierzanie kar pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej
M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Praktyki
Staże, przygotowanie zawodowe
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc


Redakcja:
   Jeremi Astaszow  tel. +48 (032) 20-77-555
  e-mail: bip@katowice.uw.gov.pl

Webmaster:
  Mariola Formowicz
  e-mail: mf@katowice.uw.gov.pl
 
  Bartłomiej Nogieć
  e-mail: nogiecb@katowice.uw.gov.pl
 
  Wojciech Żmuda
  e-mail: zmudaw@katowice.uw.gov.pl
 
ostatnia aktualizacja: 2015-05-28, 12:50:41
ogółem odwiedzin stron: 7635166 (od 2003.07.01)

R e j e s t r    z m i a n  (ogólny)

S t a t y s t y k i