Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Staże zawodowe dla Ciebie


v Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: oraz pod nr tel. (32) 20 77 244, a także bezpośrednio w siedzibie Urzędu – ul. Jagiellońska 25, pok. 244. (I piętro).

ZASADY ODBYWANIA STAŻY W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

v  Z możliwości ubiegania się o staż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim mogą skorzystać osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w odpowiednim (zgodnym z miejscem stałego lub tymczasowego zameldowania) Urzędzie Pracy.
 
v  Warunkiem koniecznym dla zorganizowania stażu jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Urząd Pracy.
 
v  Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy a Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
 
v  Śląski Urząd Wojewódzki nie zawiera umów stażowych, które posiadają klauzulę obligatoryjnego zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu przez nią stażu (z uwagi na fakt, iż zatrudnienie w korpusie służby cywilnej – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru).
 
v  Po zakończeniu stażu Śląski Urząd Wojewódzki wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego w trakcie odbywania stażu oraz o nabytych w tym czasie umiejętnościach praktycznych.
 
v  Szczegółowe zasady odbywania stażu określają:
-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn.zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 r., nr 142, poz. 1160).

 

 

 

Redakcja strony: Staże zawodowe dla CiebieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9418

Realizacja: IntraCOM.pl