Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

WAŻNA INFORMACJA !!!

Od 1 lutego 2019 r. od godziny 8:00 do odwołania, cudzoziemcy spoza UE zamieszkujący na terenie właściwości Oddziału do Spraw Cudzoziemców w Katowicach w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu muszą zarezerwować termin wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim za pośrednictwem strony http://rezerwacja.slask.eu.

Cudzoziemcy, którzy wyślą wniosek pocztą lub złożą go w Kancelarii zobowiązani są do samodzielnego dokonania rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie wybierając usługę – POBYT – SKŁADANIE WNIOSKÓW O POBYT, dla tych wniosków nie będą ustalane terminy przez pracowników Oddziału do Spraw Cudzoziemców. Po dokonaniu rezerwacji, przez internet proszę o podanie terminu rezerwacji wizyty w Urzędzie na adres

Cudzoziemców posiadających wyznaczony termin wizyty prosimy o zgłoszenie się w tym terminie lub w przypadku dokonania samodzielnej rezerwacji - poprzez internetowy system rezerwacji -  w umówionym przez siebie terminie.

 Zasada ta dotyczy cudzoziemców składających wnioski pobytowe o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Szczegóły w kartach informacyjnych – zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE.


 Informacja
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wstrzymania rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1272) minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa.

Stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Na rok 2019 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 55 000 000 zł. Zatem równowartość 75% niniejszej kwoty  wynosi 41 250 000 zł.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że łączna kwota konieczna do zabezpieczenia wypłat świadczeń pieniężnych, wynikająca z dotychczas złożonych przez cudzoziemców wniosków osiągnęła wskazany w ustawie poziom.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r., zostaje wstrzymane. Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski składane od dnia 18 stycznia 2019 r. zostaną rozpatrzone.


WAŻNE !!!
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – PRACA SEZONOWA DLA CUDZOZIEMCÓW 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. pracodawca, który chce uzyskać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.  
Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych. 
Wzory formularzy wniosków i wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2345). 
Podklasy działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca (Dz.U. z 2017 poz. 2348).


 

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

   

Nowa strona dla obcokrajowców - cudzoziemcy.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW [ 42 ]
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w zakresie postępowania o UZNANIE ZA REPATRIANTA).
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w zakresie postępowania o UZNANIE ZA REPATRIANTA).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-03-28 13:46
Górecka Bogusława
18.46KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o wyrażenie przez Prezydenta RP zgody na ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o wyrażenie przez Prezydenta RP zgody na ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-03-28 13:42
Górecka Bogusława
21.48KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o 
NADANIE PRZEZ PREZYDENTA RP OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o NADANIE PRZEZ PREZYDENTA RP OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-03-28 13:41
Górecka Bogusława
21.7KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO)
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-03-28 13:39
Górecka Bogusława
21.3KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-03-28 12:33
Górecka Bogusława
16.52KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272) RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-03-28 12:23
Górecka Bogusława
16.48KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie postępowania o POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-03-28 13:45
Górecka Bogusława
21.25KB
RODO - klauzula informacyjna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców RODO - klauzula informacyjna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-03-28 14:03
Górecka Bogusława
25.67KB
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 293) RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 293)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
19-03-28 12:18
Górecka Bogusława
18.35KB
Przedłużenie pobytu bezwizowego Przedłużenie pobytu bezwizowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-02-22 08:14
Górecka Bogusława
79.5KB
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-08-17 13:00
Górecka Bogusława
91.5KB
Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 837
19-02-18 09:04
Dudek Robert
211.5KB
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-02-18 08:39
Dudek Robert
82.5KB
Zezwolenie na pobyt stały Zezwolenie na pobyt stały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
19-02-18 08:41
Dudek Robert
104KB
Uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek Uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-07-10 12:10
Górecka Bogusława
61KB
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1069
18-02-22 12:46
Górecka Bogusława
83KB
Wydanie lub wymiana karty pobytu Wydanie lub wymiana karty pobytu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4913
18-02-22 09:17
Górecka Bogusława
91.5KB
Wydawanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wydawanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1411
18-02-22 12:45
Górecka Bogusława
85.5KB
Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1159
18-02-22 12:50
Górecka Bogusława
86.5KB
Wydawanie kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wydawanie kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1205
18-02-22 12:53
Górecka Bogusława
88KB
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2036
18-02-22 12:54
Górecka Bogusława
91KB
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1995
18-02-22 12:59
Górecka Bogusława
112KB
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
18-02-22 13:26
Górecka Bogusława
57KB
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3062
18-02-22 13:16
Górecka Bogusława
60.5KB
Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
15-08-20 11:19
Kwiatkowska Ewa
56.5KB
Sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych Sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
18-02-22 13:22
Górecka Bogusława
60KB
Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
18-02-22 13:37
Górecka Bogusława
61KB
Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
18-02-22 13:38
Górecka Bogusława
60KB
Uznanie żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Uznanie żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
18-02-22 13:44
Górecka Bogusława
59.5KB
Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniową osobę prawną i organie uprawnionym do jej reprezentowania Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniową osobę prawną i organie uprawnionym do jej reprezentowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1491
18-05-25 13:23
Dudek Robert
59.5KB
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
18-02-22 13:51
Górecka Bogusława
59KB
Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
18-02-22 13:55
Górecka Bogusława
59.5KB
Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
18-05-10 10:33
Górecka Bogusława
35KB
Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
18-05-10 10:35
Górecka Bogusława
37.5KB
Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy żydowskiej lub Związku Gmin Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy żydowskiej lub Związku Gmin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
18-05-10 10:36
Górecka Bogusława
38KB
Przejście z mocy prawa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Katolickiego nieruchomości Skarbu Państwa Przejście z mocy prawa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Katolickiego nieruchomości Skarbu Państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
18-05-10 10:37
Górecka Bogusława
39.5KB
Wydawanie dokumentów paszportowych Wydawanie dokumentów paszportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3536
18-12-10 09:07
Górecka Bogusława
42.73KB
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 775
19-04-11 08:12
Górecka Bogusława
23.46KB
Uznanie za obywatela polskiego Uznanie za obywatela polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3573
19-04-11 08:14
Górecka Bogusława
27.89KB
Nadanie obywatelstwa polskiego Nadanie obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2982
19-04-11 08:15
Górecka Bogusława
25.69KB
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8132
19-04-11 08:16
Górecka Bogusława
36.29KB
Uznanie za repatrianta mogące skutkować również nabyciem obywatelstwa        polskiego
Uznanie za repatrianta mogące skutkować również nabyciem obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 750
19-04-11 08:17
Górecka Bogusława
28.33KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wzory wniosków i załączniki [ 8 ]
wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-08-17 12:40
Górecka Bogusława
2.58MB
załącznik nr 2 do wniosku na pobyt czasowy załącznik nr 2 do wniosku na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-02-21 12:13
Górecka Bogusława
37.17KB
załącznik nr 1 do wniosku na pobyt czasowy załącznik nr 1 do wniosku na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
18-02-21 12:10
Górecka Bogusława
84.08KB
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-02-21 12:08
Górecka Bogusława
171.42KB
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-02-21 12:04
Górecka Bogusława
132.54KB
wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-07-10 11:35
Górecka Bogusława
37.5KB
oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium RP oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
17-03-07 14:04
Górecka Bogusława
42KB
wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 650
17-01-02 10:19
Górecka Bogusława
1.32MB

Redakcja strony: Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 58515

Realizacja: IntraCOM.pl