Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

WAŻNA INFORMACJA !!!

Od dnia 12 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
Powyższy wzór opublikowany został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powienien posiadać zapraszający (Dz. U. poz. 1526).

 

Warszawa, dnia 1 marca 2018 r.

 Informacja
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wstrzymania rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa.

Stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Na rok 2018 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł. Zatem równowartość 75 % niniejszej kwoty  wynosi 22 500 000 zł.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że łączna kwota konieczna do zabezpieczenia wypłat świadczeń pieniężnych, wynikająca z dotychczas złożonych przez cudzoziemców wniosków osiągnęła wskazany w ustawie poziom.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy    od dnia 2 marca 2018 r., zostaje wstrzymane. 
Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski składane od dnia 2 marca 2018 r. zostaną rozpatrzone.


WAŻNE !!!
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – PRACA SEZONOWA DLA CUDZOZIEMCÓW 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. pracodawca, który chce uzyskać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.  
Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych. 
Wzory formularzy wniosków i wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2345). 
Podklasy działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca (Dz.U. z 2017 poz. 2348).

 

Informacja o zmianach w obsłudze cudzoziemców

Od 17 października 2016 r. osoby chcące złożyć wniosek z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców („Pobyt cudzoziemców spoza UE – składanie wniosków”) muszą zarezerwować swoją wizytę w Urzędzie poprzez stronę internetową http://rezerwacja.slask.eu.

Przyjmowanie wniosków i składanie odcisków linii papilarnych do wniosków wysłanych pocztą lub złożonych w Kancelarii Urzędu odbywa się wyłącznie na podstawie rezerwacji dokonanych poprzez stronę internetową (http://rezerwacja.slask.eu) co oznacza, że nie ma możliwości pobrania biletu na miejscu w Urzędzie. Dokonując rezerwacji internetowej należy wybrać opcję składania wniosków.

  

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

   

Nowa strona dla obcokrajowców - cudzoziemcy.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW [ 34 ]
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 900 z późn. zm.) RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 900 z późn. zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-06-14 12:43
Górecka Bogusława
18.29KB
Przedłużenie pobytu bezwizowego Przedłużenie pobytu bezwizowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-02-22 08:14
Górecka Bogusława
79.5KB
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-08-17 13:00
Górecka Bogusława
91.5KB
Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
18-02-22 08:38
Górecka Bogusława
203KB
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-02-22 08:42
Górecka Bogusława
73.5KB
Zezwolenie na pobyt stały Zezwolenie na pobyt stały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-02-22 08:47
Górecka Bogusława
95.5KB
Uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek Uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-07-10 12:10
Górecka Bogusława
61KB
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 985
18-02-22 12:46
Górecka Bogusława
83KB
Wydanie lub wymiana karty pobytu Wydanie lub wymiana karty pobytu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4763
18-02-22 09:17
Górecka Bogusława
91.5KB
Wydawanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wydawanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1392
18-02-22 12:45
Górecka Bogusława
85.5KB
Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1139
18-02-22 12:50
Górecka Bogusława
86.5KB
Wydawanie kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wydawanie kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1176
18-02-22 12:53
Górecka Bogusława
88KB
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1998
18-02-22 12:54
Górecka Bogusława
91KB
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1958
18-02-22 12:59
Górecka Bogusława
112KB
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
18-02-22 13:26
Górecka Bogusława
57KB
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2711
18-02-22 13:16
Górecka Bogusława
60.5KB
Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
15-08-20 11:19
Kwiatkowska Ewa
56.5KB
Sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych Sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
18-02-22 13:22
Górecka Bogusława
60KB
Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
18-02-22 13:37
Górecka Bogusława
61KB
Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
18-02-22 13:38
Górecka Bogusława
60KB
Uznanie żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Uznanie żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
18-02-22 13:44
Górecka Bogusława
59.5KB
Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniową osobę prawną i organie uprawnionym do jej reprezentowania Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniową osobę prawną i organie uprawnionym do jej reprezentowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1397
18-05-25 13:23
Dudek Robert
59.5KB
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
18-02-22 13:51
Górecka Bogusława
59KB
Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
18-02-22 13:55
Górecka Bogusława
59.5KB
Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
18-05-10 10:33
Górecka Bogusława
35KB
Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
18-05-10 10:35
Górecka Bogusława
37.5KB
Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy żydowskiej lub Związku Gmin Przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy żydowskiej lub Związku Gmin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
18-05-10 10:36
Górecka Bogusława
38KB
Przejście z mocy prawa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Katolickiego nieruchomości Skarbu Państwa Przejście z mocy prawa na własność kościelnych osób prawnych Kościoła Katolickiego nieruchomości Skarbu Państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
18-05-10 10:37
Górecka Bogusława
39.5KB
Wydawanie dokumentów paszportowych Wydawanie dokumentów paszportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3474
18-12-10 09:07
Górecka Bogusława
42.73KB
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 728
18-02-27 13:15
Górecka Bogusława
23.15KB
Uznanie za obywatela polskiego Uznanie za obywatela polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3419
18-02-27 13:27
Górecka Bogusława
27.34KB
Nadanie obywatelstwa polskiego Nadanie obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2826
18-02-27 13:32
Górecka Bogusława
24.42KB
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7843
18-02-27 13:36
Górecka Bogusława
33.02KB
Uznawanie osób pochodzenia polskiego za repatriantów Uznawanie osób pochodzenia polskiego za repatriantów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 704
18-02-27 13:43
Górecka Bogusława
29.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: RODO [ 1 ]
RODO - klauzula informacyjna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców RODO - klauzula informacyjna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-10-19 10:32
Górecka Bogusława
25.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wzory wniosków i załączniki [ 8 ]
wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-08-17 12:40
Górecka Bogusława
2.58MB
załącznik nr 2 do wniosku na pobyt czasowy załącznik nr 2 do wniosku na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-02-21 12:13
Górecka Bogusława
37.17KB
załącznik nr 1 do wniosku na pobyt czasowy załącznik nr 1 do wniosku na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
18-02-21 12:10
Górecka Bogusława
84.08KB
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-02-21 12:08
Górecka Bogusława
171.42KB
wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
18-02-21 12:04
Górecka Bogusława
132.54KB
wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-07-10 11:35
Górecka Bogusława
37.5KB
oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium RP oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 615
17-03-07 14:04
Górecka Bogusława
42KB
wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
17-01-02 10:19
Górecka Bogusława
1.32MB

Redakcja strony: Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 57343

Realizacja: IntraCOM.pl