Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praca ŚUW

 

Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji

ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice


Justyna Firlit (32) 20 77 246 (pok. 246)

Anna Garbacz (32) 20 77 246 (pok. 246)

Szczepan Latos (32) 20 77 796 (pok. 246)

Agnieszka Mrożek (32) 20 77 796 (pok. 246)Szczegółowe informacje dla osób poszukujących pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

 

Kto może ubiegać się o pracę w służbie cywilnej

 

Kandydaci do pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowani są w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru.

Aby móc ubiegać się o stanowisko w korpusie służby cywilnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim należy spełnić następujące warunki:

 • być obywatelem polskim *
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadać kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią

* Dyrektor Generalny Urzędu upowszechniając informację o wolnych stanowiskach pracy, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, wskazuje wolne stanowiska w Urzędzie, o które poza obywatelami polskimi, mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Publikacja ogłoszenia

 

Nawiązanie stosunku pracy w urzędzie administracji rządowej musi być poprzedzone upowszechnieniem informacji o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia
o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim publikowane
są w:

 • BIP Urzędu – w zakładce ,,PRACA ŚUW”
 • BIP KPRM (https://nabory.kprm.gov.pl)
 • gablocie znajdującej się na parterze budynku naprzeciw Kasy Urzędu
  (pok. 121)

 

Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne

 

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty wraz z oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w miejscu
i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu (wzory oświadczeń oraz zgoda znajdują się
w BIP Urzędu w zakładce ,,Praca ŚUW”).

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - nazwa stanowiska, którego dotyczy nabór".

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Administratorem danych osób biorących udział w naborze jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na dane stanowisko pracy

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata

Uprawnienia kandydatów biorących udział w naborze:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy jego udział w naborze.

 

Przebieg naboru

 

Biuro Organizacyjno-Budżetowe dokonuje weryfikacji ofert kandydatów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, dotyczących niezbędnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i innych kwalifikacji formalnych oraz terminowości
i kompletności ich złożenia.

Do procedury selekcji zostają dopuszczeni wszyscy kandydaci spełniający wszystkie wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu.

Informację o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu naboru oraz o metodach
i narzędziach selekcji stosowanych na danym etapie jest przekazywana - przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego - drogą telefoniczną lub - w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób - drogą elektroniczną (e-mail).

Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.

W toku prowadzonego naboru Komisja ocenia każdego z kandydatów na podstawie wszystkich wymagań niezbędnych oraz wszystkich wymagań dodatkowych wynikających z ogłoszenia
o naborze, za pomocą tych samych narzędzi i metod (m.in. test wiedzy merytorycznej, zadanie komputerowe, zadanie analityczne) umożliwiających obiektywne sprawdzenie tych wymagań.
Rozmowa kwalifikacyjna jest obligatoryjnym elementem procedury naboru. W przypadku zastosowania w pierwszej kolejności innego, niż rozmowa narzędzia selekcyjnego do następnego etapu procedury naboru dopuszczanych jest nie więcej niż 10 kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 60% liczby punktów możliwych do uzyskania za spełnienie badanej/badanych na danym etapie kompetencji.

W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Dyrektor Generalny Urzędu.

Kandydaci biorący udział w procedurze naboru mają prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą uzyskanych przez siebie wyników.

 

Wynik naboru

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia się informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w:

 • BIP Urzędu – w zakładce ,,PRACA ŚUW”
 • BIP KPRM (https://nabory.kprm.gov.pl)
 • gablocie znajdującej się na parterze budynku naprzeciw Kasy Urzędu
  (pok. 121)

Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

W każdym ogłoszeniu o naborze do korpusu służby cywilnej, w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 %.

Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu
na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, konieczne jest przedłożenie przez nią w aplikacji dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt "Warunki pracy". Zawarty w nim opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej - zwłaszcza osobom niepełnosprawnym - ocenić własne możliwości
i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko. Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach - osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, gdy znajdzie się
w gronie pięciu najlepszych kandydatów wskazanych w protokole.

 

Redakcja strony: Praca ŚUWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 170503

Realizacja: IntraCOM.pl