Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praca ŚUW


Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji

ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice


Justyna Firlit (32) 20 77 246 (pok. 246)

Anna Garbacz (32) 20 77 246 (pok. 246)

Marta Kwiatkowska (32) 20 77 796 (pok. 246)

Agnieszka Mrożek (32) 20 77 796 (pok. 246)Szczegółowe informacje dla osób poszukujących pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

 

Kto może ubiegać się o pracę w służbie cywilnej

Kandydaci do pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505z późn. zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. Jest obywatelem polskim *,

2. Korzysta z pełni praw publicznych,

3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

* Za zgodą Szefa Służby Cywilnej Dyrektor Generalny może wskazać wolne stanowiska w Urzędzie, o które mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

W przypadku kandydatów ubiegających się o pracę na wyższym stanowisku w służbie cywilnej (dyrektora lub zastępcy dyrektora wydziału), dodatkowo muszą oni spełniać następujące wymagania:

1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2. Nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

3. Posiada kompetencje kierownicze

4. Posiada co najmniej 3 - letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej KPRM

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008., nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) - nawiązanie stosunku pracy w urzędzie administracji rządowej musi być poprzedzone upowszechnieniem przez Dyrektora Generalnego Urzędu informacji o wolnych stanowiskach pracy, dokonanym w formie ogłoszenia umieszczonego w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz opublikowanego w Biuletynie informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl).
Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Urzędzie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na każdy wakat.

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim publikowane są w:

- BIP Urzędu,

- BIP KPRM (http://bip.kprm.gov.pl),

- miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu - w gablocie znajdującej się na parterze naprzeciw Kasy Urzędu (pok. 121).

 

Dokumenty aplikacyjne

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty wraz z oświadczeniami (wzory oświadczeń znajdują się w BIP Urzędu w zakładce Praca ŚUW) w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - nazwa stanowiska, którego dotyczy nabór". Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową, to jako datę ich dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

Przebieg naboru

Biuro Organizacyjno-Budżetowe dokonuje weryfikacji ofert kandydatów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, dotyczących niezbędnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i innych kwalifikacji formalnych oraz terminowości i kompletności ich złożenia.
Do procedury selekcji zostają dopuszczeni wszyscy kandydaci spełniający wszystkie wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu.
Informację o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na tym etapie jest przekazywana - przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego - drogą telefoniczną lub - w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób - drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
W toku prowadzonego naboru Komisja ocenia każdego z kandydatów na podstawie wszystkich wymagań niezbędnych oraz wszystkich wymagań dodatkowych wynikających z ogłoszenia o naborze, za pomocą adekwatnych narzędzi umożliwiających obiektywne sprawdzenie tych wymagań.
Preselekcja (weryfikacja ofert) oraz selekcja kandydatów odbywa się za pomocą tych samych narzędzi i na podstawie jednolitych zasad w stosunku do każdego kandydata.
Rozmowa kwalifikacyjna jest obligatoryjnym elementem procedury naboru. W trakcie postępowania mogą być również wykorzystywane inne narzędzia selekcji - w szczególności: test wiedzy merytorycznej, zadanie analityczne, zadanie symulacyjne, ćwiczenie grupowe.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania kolejnych etapów procedury naboru określa:

- w przypadku naborów na niższe stanowiska - Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie określania sposobów obsadzania stanowisk oraz trybu i zasad postępowania przy naborze na stanowiska w służbie cywilnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,

- w przypadku naborów na wyższe stanowiska - Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie trybu i zasad obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Wszyscy kandydaci biorący udział w procedurze naboru mają prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą uzyskanych przez siebie wyników, jak również mają prawo do informacji na temat imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku procedury selekcyjnej.

Wyniki naboru

Po zakończonym naborze, Biuro Organizacyjno-Budżetowe przygotowuje informację o wyniku procedury, którą zamieszcza w BIP Urzędu (http://bip.katowice.uw.gov.pl), BIP KPRM (bip.kprm.gov.pl) oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu - na parterze naprzeciw Kasy Urzędu (pok. 121).
Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty, mogą je odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

W każdym ogłoszeniu o naborze do korpusu służby cywilnej, w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 %. Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, konieczne jest przedłożenie przez nią w aplikacji dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach - osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.
Komisja/Zespół wyłania odpowiednio nie więcej niż pięciu (w przypadku naboru na niższe stanowisko) i nie więcej, niż dwóch (w przypadku naborów na wyższe stanowisko) najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe/pożądane. Gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu. W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny Urzędu.
Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt "Warunki pracy". Zawarty w nim opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej - zwłaszcza osobom niepełnosprawnym - ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko.

Redakcja strony: Praca ŚUWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 77067

Realizacja: IntraCOM.pl