Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji  i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.


I. Ogłaszający nabór:

Wojewoda Śląski ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), numer naboru: 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja.

 

II. Cele Partnerstwa:

Głównym celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i jego realizacja (w przypadku uzyskania dofinansowania) na rzecz dostarczenia dla zainteresowanych cudzoziemców z krajów spoza UE działań i środków ukierunkowanych na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa śląskiego (w tym np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursów językowych dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działań zwiększających ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursów dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Działania obowiązkowe:

 • organizowanie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy rozpoczną się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji projektu. Kursy w miarę potrzeb odbywać się mogą także poza punktem (np. w innych miejscowościach),
 • zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji projektu (bez platform e-learningowych),
 • zapewnienie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent
  i konsultant kulturowy).

Liderem partnerstwa jest Wojewoda Śląski.

 

III. Forma prawna Partnera:

Partnerem może zostać dowolny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) prowadzący działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich UE.

 

IV. Grupa docelowa:

Cudzoziemcy - Obywatele państw trzecich (cudzoziemcy niebędący obywatelami UE), projekt musi być skierowany do grup docelowych FAMI określonych w Podręczniku dla Beneficjenta, cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja.

 

V. Termin realizacji i poziom finansowania:

 1. ostateczny termin złożenia wniosku do Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA - Organu Odpowiedzialnego do: 4 sierpnia 2017 r.,
 2. maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy,
 3. planowany termin rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2018 r.,
 • planowany budżet projektu wynosi: 2 474 000 zł, w tym:
 • 75% współfinansowanie z FAMI dla województwa śląskiego:
 • wymagany wkład własny (finansowy): 25%, przy czym organizacje pozarządowe, spełniające wymogi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) mają możliwość wnioskowania o przyznanie dodatkowego finansowania w wysokości 10% wartości projektu ze środków budżetu państwa.

 

VI. Zakres tematyczny partnerstwa:

 1. Współpraca przy opracowaniu projektu, zaplanowaniu działań projektowych i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
 2. Zawarcie umowy partnerskiej, współpraca w zarządzaniu projektem w szczególności w zakresie: realizacji i dokumentowania działań przypisanych Partnerowi związanych z zaangażowaniem własnych zasobów, realizacji i monitorowania wskaźników rezultatu projektu odnoszących się do przypisanych partnerowi działań, zgodnie z przepisami prawa krajowego i europejskiego.
 3. W ramach projektu przewiduje się działania na rzecz obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, będących w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt i beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz bliskich krewnych obywateli państw trzecich, zamieszkujących/przebywających w województwie śląskim, a także personelu pracującego z obywatelami państw trzecich.

 

VII. Wymagania wobec partnera.

 1. Wykazuje zgodność działania z celami partnerstwa, tj. prowadzi działalność statutową na rzecz cudzoziemców stanowiących grupę docelową FAMI - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.
 2. Potrafi wykazać się doświadczeniem w realizacji kompleksowych działań i projektów na rzecz cudzoziemców stanowiących grupę docelową FAMI - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.
 3. Deklaruje wkład w realizację celu partnerstwa.
 4. Posiada potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy umożliwiający realizację przedmiotowego projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi przychodami podmiotu w ciągu ostatnich 5 lat lub jeżeli podmiot działa krócej, w okresie działania podmiotu.
 5. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.
 6. Nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy).
 7. Wyraża zgodę na upublicznienie informacji o jego wyborze w niniejszym naborze do pełnienia funkcji partnera.
 8. Deklaruje uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich jego etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 9. Deklaruje dyspozycyjność do działań na terenie województwa śląskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

 

VIII. Kryteria oceny formalnej przy wyborze kandydata na Partnera:

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (prawidłowo i kompletnie wypełnioną ofertę, z uwzględnieniem zawartych w niej oświadczeń).
 2. Oferta powinna zostać złożona przez podmiot uprawniony i podpisana przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób reprezentujących,
  • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym rejestrem),
  • aktualny statut podmiotu,
  • sprawozdanie finansowe lub inny równoważny dokument za 2016 r.,
  • deklarację współpracy w ramach partnerstwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  • oświadczenie o wkładzie własnym - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
  • projekt budżetu zawierający budżet szczegółowy oraz uzasadnienie budżetu (wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 i 5).
 4. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz opatrzone podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie określonym w pkt. X i w sposób określony w pkt. VIII ogłoszenia.
 6. Kandydat na Partnera może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty żadna z nich nie będzie rozpatrywana.
 7. Złożone przez kandydata na Partnera dokumenty organizacyjne powinny potwierdzać zgodność działalności statutowej z celami i przedmiotem partnerstwa.

 

Dodatkowo w przypadku działań obowiązkowych, tj.:

 • organizowanie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy rozpoczną się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji projektu. Kursy w miarę potrzeb odbywać się mogą także poza punktem (np. w innych miejscowościach),
 • zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji projektu (bez platform e-learningowych),

podmiot realizujący zadanie:

 1. winien zapewnić w zasobach kadrowych przynajmniej jednego pracownika naukowego posiadającego tytuł profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego;
 2. winien posiadać przynajmniej dwie lokalizacje na terenie województwa śląskiego, w których realizowane będą zajęcia;
 3. winien zapewnić - w zakresie programowym organizowanych kursów języka polskiego – przygotowanie beneficjenta do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego;
 4. winien posiadać kompleksowe doświadczenie w realizacji projektów i działań w zakresie problematyki edukacji cudzoziemców i doskonalenia kadr w tym zakresie.

 

Dodatkowo w przypadku działania obowiązkowego:

 • zapewnienie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent i konsultant kulturowy),

podmiot realizujący zadanie:

 1. winien posiadać w swych zadaniach regulaminowych działania, zgodne z celami partnerstwa,
 2. winien posiadać kompetencje w dziedzinie prawa oświatowego, organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego w szkole,
 3. winien posiadać kompleksowe doświadczenie w realizacji projektów i działań w zakresie problematyki edukacji dzieci i młodzieży cudzoziemców i doskonalenia nauczycieli w tym zakresie,
 4. winien posiadać doświadczenie w zarządzaniu edukacyjnymi projektami europejskimi w ostatnich 5 latach,
 5. winien posiadać możliwość zapewnienia sprawnego dotarcia z ofertą działań do wszystkich potencjalnych beneficjentów,
 6. winien posiadać lokalizację w co najmniej jednym z miast w każdym z 4 subregionów woj. śląskiego (subregion centralny, północny, południowy i zachodni), w których realizowane będą działania.

 

Ocena formalna zostanie dokonana zgodnie z Kartą Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia Oferty niespełniające chociażby jednego z kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane merytorycznie.

 

IX. Kryteria oceny merytorycznej przy wyborze kandydata na Partnera:

 1. Zgodność działania kandydata na Partnera z przedmiotem i celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Deklarowany wkład w realizację projektu (w tym zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe).
 4. Koncepcja realizacji działań w ramach projektu, opisanych w pkt II i VI, w tym ich kompleksowość, adekwatność i spójność.

Ocena merytoryczna zostanie dokonana zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia

 

X. Miejsce i termin składania ofert oraz wymagania formalne:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2017 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o terminie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie VIII i IX należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem pełnej nazwy podmiotu oraz z dopiskiem: „Nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ograniczonego naboru wniosków z FAMI”.
Oferty nadesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  • wyboru Partnera/Partnerów, którego oferta została najwyżej oceniana,
  • wyboru więcej niż jednego Partnera,
  • uzyskania od kandydata na Partnera/Partnerów dodatkowych wyjaśnień, jeśli będą one istotne dla podjęcia decyzji o wyborze Partnera,
  • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Wojewoda Śląski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez kandydata na Partnera, który złożył ofertę, a w szczególności związanych z kosztami udziału w naborze i przygotowaniem oferty.
 3. Z wybranym Partnerem/Parterami zostanie podpisana umowa o partnerstwie, regulująca szczegółowe warunki współpracy i role lidera i Partnera/Partnerów przy przygotowaniu oraz realizacji projektu jeżeli uzyska dofinansowanie.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru Partnerem/Partnerami, Wojewoda Śląski dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

Informacja o programie oraz podręcznik do konkursu znajduje się pod adresem:

http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/dokumenty-programowe-i-prawo-ue/

http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/

 

Program Krajowy FAMI stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program FAMI [ 8 ]
Załącznik nr 8 - Program Krajowy FAMI Załącznik nr 8 - Program Krajowy FAMI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1082
17-06-27 08:59
Zawora Marek
246.94KB
Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-06-27 08:58
Zawora Marek
40.5KB
Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-06-27 08:58
Zawora Marek
55.5KB
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór Uzasadnienia do Budżetu Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór Uzasadnienia do Budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-06-27 08:57
Zawora Marek
26KB
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz budzetu FAMI Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz budzetu FAMI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-06-27 08:57
Zawora Marek
42.5KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wkładzie własnym Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wkładzie własnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-06-27 08:56
Zawora Marek
29.5KB
Załącznik nr 2 - Deklaracja współpracy Załącznik nr 2 - Deklaracja współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-06-27 08:56
Zawora Marek
34KB
Załącznik nr 1 - Wzór oferty Załącznik nr 1 - Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-06-27 08:55
Zawora Marek
59.5KB

Redakcja strony: Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1836

Realizacja: IntraCOM.pl