Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Paszporty

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych).

STATUS SPRAWY PASZPORTOWEJ
W serwisie obywatel.gov.pl na stronie usługi „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”, można sprawdzić status sprawy paszportowej, wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

POWIADOMIENIE SMS-EM LUB E-MAILEM O GOTOWYM DO ODBIORU PASZPORCIE
Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru.
Usługa bezpłatna i dobrowolna dla obywatela jest realizowana za pomocą krótkiego komunikatu sms lub e-mail, wysyłanego do obywatela automatycznie i niezwłocznie przez System Wysyłania Powiadomień natychmiast po przyjęciu paszportu w organie paszportowym. Dzięki temu obywatel może odebrać dokument niezwłocznie po jego dostarczeniu do punktu paszportowego, bez konieczności oczekiwania na upływ terminu wyznaczonego w chwili składania wniosku.
Aby skorzystać z usługi przy złożeniu wniosku paszportowego należy wypełnić pkt 12 wniosku wpisując swój numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO ORAZ ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO
Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą konsul.
Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
›  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza,

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

 Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, która ukończyła 5 lat oraz osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana obecność tej osoby.

Jeżeli osoba ubiega się o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, tzn. gdy jej dotychczasowy paszport jest jeszcze ważny, wówczas przy składaniu wniosku paszportowego zobowiązana jest przedstawić do wglądu dotychczasowy paszport.

Tożsamość i obywatelstwo
osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy ustala na podstawie:

  ważnego dokumentu paszportowego
(w pierwszej kolejności),

  ważnego dowodu osobistego
, w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego jeżeli na podstawie odrębnych przepisów ma obowiązek posiadania dowodu osobistego lub nie mając takiego obowiązku, posiada dowód osobisty,

  danych zawartych w dostępnych ewidencjach i rejestrach, a także na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię,
w przypadku gdy osoba nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego i nie posiada ważnego dokumentu paszportowego.

Sposób potwierdzenia danych organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

WAŻNE !
Jeżeli dane wnioskodawcy budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, pracownik organu może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów np.: odpisów skróconych lub zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków palców.

Wyjątki:

  gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców - pobiera się odciski kolejno z pary palców środkowych lub serdecznych albo pary kciuków,

  gdy osoba ubiegająca się o paszport ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach - pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni,

  gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca -pobiera się odcisk kolejno z palca środkowego lub serdecznego albo kciuka.

Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie lub o braku możliwości ich pobrania organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
  odbiór dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów – obecność osoby małoletniej nie jest wymagana przy odbiorze dokumentu paszportowego,

  odbiór dokumentu paszportowego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje i zwraca wnioskodawcy. Dotyczy to między innymi dokumentów paszportowych, które utraciły ważność po upływie 60 dni (za granicą 4 miesiące) od daty zdarzenia wywołującego zmianę danych posiadacza, zamieszczonych w dokumencie.

Osoba odbierająca paszport sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie i w mikroprocesorze paszportu są zgodne ze stanem faktycznym. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty składane przy ubieganiu się o wydanie przez wojewodę lub ministra właściwego ds. wewnętrznych paszportu albo paszportu tymczasowego przez osobę pełnoletnią:
  wypełniony drukowanymi literami wniosek o wydanie przez wojewodę lub ministra właściwego ds. wewnętrznych
paszportu albo paszportu tymczasowego,

  dowód uiszczenia opłaty
– w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty,

  kolorowa fotografia
spełniająca następujące wymagania:
      »  wymiary 35mm x 45mm,

   »
wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
      »  mająca dobrą ostrość,
      »  odwzorowująca naturalny kolor skóry,
     »  obejmująca wizerunek od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała  70-80% fotografii,
      »  pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
      »  przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Dokumenty składane przy ubieganiu się o wydanie przez wojewodę lub ministra właściwego ds. wewnętrznych paszportu albo paszportu tymczasowego dla małoletniego do 18 roku życia:
  wypełniony drukowanymi literami wniosek o wydanie przez wojewodę lub ministra właściwego ds. wewnętrznych
paszportu albo paszportu tymczasowego,

  dowód uiszczenia opłaty (na imię i nazwisko małoletniego) – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty. Dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny.
  kolorowa fotografia spełniająca następujące wymagania:
      »  wymiary 35mm x 45mm,
   »
wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
      »  mająca dobrą ostrość,
      »  odwzorowująca naturalny kolor skóry,
     »  obejmująca wizerunek od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała  70-80% fotografii,
      »  pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
      »  przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

  w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców - dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej;

  pisemna zgoda obojga rodziców
na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz – rodzice przedkładają do wglądu ważne dokumenty paszportowe lub dowody osobiste;

  w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców - pisemna zgoda drugiego z rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza albo orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców.

UWAGA:
W świetle przepisu art. 14 ust.1 ustawy o dokumentach paszportowych poświadczona notarialnie zgoda drugiego (nieobecnego) rodzica na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej nie może być dorozumiana lub nadinterpretowana przez organ z pisemnego pełnomocnictwa drugiego (nieobecnego) rodzica do wyrobienia paszportu dla dziecka lub z pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka i odebrania go/załatwiana spraw paszportowych w organie paszportowym.
Drugi rodzic  poprzez złożenie oświadczenia woli powinien wprost wyrazić zgodę na wydanie osobie małoletniej dokumentu paszportowego.

Wyjątki dot. fotografii:
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku należy przedłożyć
orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

   Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w nakryciu, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba ze względu na stan zdrowia może złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:
      »  wymiary 35mm x 45mm,
   »
wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
      » 
mająca dobrą ostrość,
      » 
odwzorowująca naturalny kolor skóry,
     » 
obejmująca wizerunek od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała  70-80% fotografii,
      » 
pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
      » 
przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat),

› 
Dla dziecka do 5. roku życia można złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:
      »  wymiary 35mm x 45mm,
   »
wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
      »  mająca dobrą ostrość,
      »  odwzorowująca naturalny kolor skóry,
     »  obejmująca wizerunek od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała  70-80% fotografii,
      »  pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
      »  przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 

WAŻNE!!!
Wniosku nie można wydrukować ze strony internetowej.
Wnioski paszportowe są udostępniane nieodpłatnie we wszystkich jednostkach paszportowych na terenie województwa śląskiego.

NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO
O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego - występuje Wojewoda.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Oddział Paszportowy w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,
 • Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
 • Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.

UWAGA:
Nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż paszportowe odbywa się w innym trybie.
W pkt 9 wniosku paszportowego należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego. W przypadku obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadających numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć:
  wypełniony Wniosek o nadanie numeru PESEL
oraz przedstawić:
  odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa (nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego).

WAŻNE!!!
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

DANE ZAWARTE W DOKUMENCIE PASZPORTOWYM
Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
  nazwisko,

  imię (imiona),

  datę i miejsce urodzenia,
  obywatelstwo,

  płeć,
  wizerunek twarzy i podpis posiadacza,
  datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego,
  serię i numer dokumentu paszportowego,
  numer PESEL,
  nazwę organu wydającego,
  dane biometryczne (wizerunek twarzy, odciski palców).

Podpisu posiadacza nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie, która:
  nie ukończyła 13 lat,

  ukończyła 13 lat, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Obrazu linii papilarnych nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie:
  od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

OKRESY WAŻNOŚCI PASZPORTÓW I PASZPORTÓW TYMCZASOWYCH

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.
Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WIEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

OKKRESY WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

PASZPORT

PASZPORT TYMCZASOWY

do 13 roku życia

5 lat (od daty jego wydania)

przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż 12 miesięcy (od daty jego wydania)

powyżej 13 roku życia

10 lat (od daty jego wydania)

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Określenia terminu ważności dokumentu dokonuje organ paszportowy.

Paszport tymczasowy wydaje się:

  osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót d
o miejsca stałego pobytu;
  osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

  osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.


UTRATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU PASZPORTOWEGO
Utrata
dokumentu paszportowego to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, w wyniku zagubienia lub przestępstwa, np.: kradzież.

Zniszczenie dokumentu paszportowego to zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.
Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony, jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.
Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.

Dokument paszportowy traci ważność:
  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;

  z dniem śmierci jego posiadacza;

  po upływie 60 DNI od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych w nim zamieszczonych (nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 MIESIĄCE.

Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU I PASZPORTU TYMCZASOWEGO
Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu państwa. Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.
Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, na numer rachunku:
                                                 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
                                                              NBP O/O Katowice
                                                  67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU

OKRES WAŻNOŚCI PASZPORTU

WIEK OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O WYDANIE PASZPORTU

OPŁATA

ZA WYDANIE PASZPORTU*

50 % ULGA W OPŁACIE ZA WYDANIE PASZPORTU

75 % ULGA W OPŁACIE ZA WYDANIE PASZPORTU

5 lat (od daty jego wydania)

do 13 roku życia

60 zł

30 zł

15 zł

10 lat (od daty jego wydania)

od 13 roku życia do ukończenia 25 roku życia

140 zł

70 zł

35 zł

powyżej 25 lat

140 zł

70 zł

 

ukończone 70 lat (w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu

0 zł

0 zł

0 zł

* zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126 ze zm.)

Ulgowa opłata za wydanie paszportu:
  50% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
      »  emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

      »  osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

      »  kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

      »  osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;

      »
 
rodzicom i małżonkom rodziców – członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy  o Karcie Dużej Rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny.
  75% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

      »  dzieciom – członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny  posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
  osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;

  osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

  osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej;
  żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

WAŻNE!!!
W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty. Dokumentu do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Obniżoną opłatę za wydanie paszportu pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
›  zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych podlegających wpisowi do paszportu tj.: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;

  zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Obniżoną opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:
  jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat,

  jedną piątą - w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat.

Ocena paszportu na okoliczność braku miejsca na umieszczenie w paszporcie wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy – tzw. „wypracowania paszportu” odbywa się w Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz Terenowych Delegaturach Paszportowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

Podwyższenie opłaty za wydanie paszportu
Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:
  jeżeli dotychczas posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

OKRES WAŻNOŚCI

OPŁATA

przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż 12 miesięcy (od daty jego wydania)

30 zł

W przypadku opłaty za wydanie paszportu tymczasowego nie ma ulg, zwolnień, obniżek ani kar.

UWAGA:
Zwrot nadpłaty opłaty paszportowej wpłaconej na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dokonywany jest zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy co do sposobu realizacji zwrotu, w terminie do 2 miesięcy od zakończenia postępowania o wydanie dokumentu tj. odbioru gotowego dokumentu paszportowego.


 ADRESY JEDNOSTEK PASZPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy jednostek paszportowych. 

JEDNOSTKA PASZPORTOWA

GODZINY PRACY

TELEFON

Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej *

43-300 Bielsko-Biała

ul. Piastowska 40

7.30 – 15.30 pn, śr, cz

7.30 – 17.30 wt

7.30 –13.30 pt

(33) 81-36-271,

(33) 81-36-290

Punkt w Bytomiu

41-902 Bytom

ul. Parkowa 2

7.30 – 17.30 pn

7.30 – 15.00 wt, śr, cz, pt

(32) 28-17-224

Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie *

42-200 Częstochowa

ul. Sobieskiego 7


7.30 – 15.30 pn, śr, cz
7.30 – 17.30 wt
7.30 –13.30 pt


(34) 37-82-054,

(34) 37-82-055,

(34) 37-82-175,

(34) 37-82-178

Punkt w Gliwicach

44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 21

8.00 – 16.00 pn, wt, śr

8.00 – 17.00 cz

8.00 –15.00 pt

(32) 23-85-678

Punkt w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Al. Józefa Piłsudskiego 60

7.30 – 15.30 pn, wt, śr

7.30 – 17.00 cz

7.30 –14.00 pt

(32) 47-85-375,

(32) 47-85-376

Oddział Paszportowy w Katowicach *

40-032 Katowice

ul. Jagiellońska 25

7.30 - 15.30 pn, śr, cz, pt
7.30 - 18.00 wt

Uwaga!
Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30).

(32) 20-77-777

Punkt w Pszczynie

43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 10

7.30 – 17.00 pn,

7.30 – 15.30 wt, śr, cz

7.30 –14.00 pt

(32) 44-92-334

(32) 44-92-375

Punkt w Raciborzu

47-400 Racibórz

ul. Batorego 8/2

7.30 – 15.30 pn, wt, cz

7.30 – 17.30 śr

7.30 –13.30 pt

 (32) 41-47-047

Punkt w Rybniku

44-200 Rybnik

ul. 3 Maja 31

7.30 – 15.30 pn, wt, śr

7.30 – 18.00 cz

7.30 –13.00 pt

(32) 42-26-300

Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec

ul. 3 Maja 33

7.30 - 17.00 pn

7.30 - 15.30 wt, śr, cz

7.30 -14.00 pt

(32) 29-62-232

Punkt w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Karłuszowiec 5

7.30 – 15.30 pn, śr, cz

7.30 – 17.00 wt

7.30 –14.00 pt

(32) 38-13-792

Punkt w Tychach

43-100 Tychy

ul. Barona 30

7.30 – 15.30 pn, śr, cz

7.30 – 17.30 wt

7.30 –13.30 pt

(32) 23-17-630

Punkt w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Pszowska 92a

7.30 – 15.30 pn, wt, śr

7.30 – 17.00 cz

7.30 –14.00 pt

(32) 41-20-976,

(32) 41-20-977

Punkt w Zabrzu

41-800 Zabrze

ul. Wolności 286

7.30 – 17.00 pn

7.30 – 15.30 wt, śr, cz

7.30 –14.00 pt

(32) 27-39-621

Punkt w Zawierciu

42-400 Zawiercie

ul. Parkowa 2

8.00 – 15.00 pn, wt, śr, cz, pt

Uwaga!

Od 13 marca 2020 r. punkt paszportowy w Zawierciu będzie nieczynny do odwołania. Odbiór paszportów (dot. wniosków paszportowych złożonych w punkcie paszportowym w Zawierciu) odbywać się będzie wyłącznie po rezerwacji internetowej w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.

(32) 67-81-863

Punkt w Żorach

44-240 Żory

ul. Bramkowa 28

7.30 – 17.00 pn

7.30 – 15.30 wt, śr, cz

7.30 –14.00 pt


(32) 43-41-002

*  możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w związku z ubieganiem się o wydanie dokumentu paszportowego – dot. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadających numeru PESEL

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1919 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu z dnia 9 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131). 

 

Redakcja strony: PaszportyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 93824

Realizacja: IntraCOM.pl