Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Mienie zabużańskie

Podstawę prawną ubiegania się o potwierdzenie prawa do rekompensaty, o której wyżej mowa stanowią przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2016 r. poz. 2042, z późni. zm.). Ww. ustawa obowiązuje od 7 października 2005 r., a postępowania w sprawach potwierdzania prawa do rekompensaty wszczęte i niezakończone do tego dnia prowadzi się na podstawie jej przepisów.

Powyższa ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., dokonanego na podstawie:

 • układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego  a Rządem Białoruskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium B.S.R.R. i ludności białoruskiej z terytorium Polski,
 • układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R.  i ludności ukraińskiej z terytorium Polski,
 • układu z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R i ludności litewskiej z terytorium Polski,
 • umowy z dnia 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem ZSRR o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR, (art. 1 ust. 1),

a także na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. (art. 1 ust. 2).

Prawo do rekompensaty przysługuje również osobom, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych z dnia 15 lutego 1951 r.

Właściwość Wojewody Śląskiego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty określa się według:

 • miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • ostatniego miejsca zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
 • miejsca zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
 • miejsca złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

Prawo do rekompensaty przysługuje:

1. Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścił je m.in. w trybie umów republikańskich lub innych okoliczności będących następstwem wojny, albo z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić,
 • posiada obywatelstwo polskie;

2. W przypadku, gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej były przedmiotem współwłasności – wszystkim współwłaścicielom spełniającym wymogi określone pod lit. A, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli (wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej);

3. W przypadku śmierci właściciela - wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie (wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej).

Miejsce zamieszkania właściciela na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bada się według  przepisów:  

 • art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz.U. Nr 101, poz. 580) lub
 • art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), lub
 • § 3-10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3-5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności (Dz.U. Nr 54, poz. 489)

Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowania w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r. (ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 195) o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Osoby, które nie złożyły wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r., mogły wystąpić o potwierdzenie prawa do rekompensaty w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r., jeżeli wykażą, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają wpływ zmiany dokonane ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 195) o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowadziła możliwość uzyskania rekompensaty w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości posiadał kilka miejsc zamieszkania w rozumieniu przepisów przedwojennych, a przynajmniej jedno z nich znajdowało się na byłym terytorium kraju.

Ważne!

Termin składania wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty upłynął 31 grudnia 2008 r. W przypadkach opisanych powyżej stosowne wnioski można było składać do 27 sierpnia 2014 r.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

1. dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1 oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości,

2. w przypadku, gdy:

 • wniosek składa właściciel lub współwłaściciele pozostawionej nieruchomości: dowody, które świadczą o posiadaniu przez nich obywatelstwa polskiego obecnie oraz w dniu 1 września 1939 r.

 

 • wniosek składa spadkobierca właściciela lub współwłaścicieli pozostawionej nieruchomości: dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez spadkobiercę oraz w dniu 1 września 1939 r. przez właściciela lub współwłaścicieli pozostawionej nieruchomości

Dowodami, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą być w szczególności:

 • urzędowy opis mienia,
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
 • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw,
 • wydane przez władze polskie dokumenty, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku braku urzędowego opisu mienia i orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny dowodami świadczącymi o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1 oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka.

Świadkami mogą być wyłącznie osoby, które:

 • zamieszkiwały w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowości sąsiedniej;
 • nie są osobami bliskimi - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty;

(zgodnie z art. 4, pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobami bliskimi są zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione, oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu)

3.  dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy właściciel / współwłaściciele nie żyją również dowody potwierdzające ich miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium RP;

W przypadku braku tych dowodów do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy  złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób,

4. oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty złożone z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo w polskiej placówce konsularnej (w sytuacji, gdy nie wszyscy uprawnieni ubiegają się o potwierdzenie prawa do rekompensaty),

5. oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

6. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku,

7. dokumenty urzędowe poświadczające nabycie przez wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych, na podstawie odrębnych przepisów, w ramach rekompensaty, na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (o ile sytuacja taka miała miejsce).

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymienionych dokumentów wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Wniosek o rekompensatę powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy / wnioskodawców,
 • imię ojca,
 • numer PESEL albo, gdy numer ten nie został nadany numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • adres zamieszkania,
 • wskazanie właściciela lub współwłaściciela /-li nieruchomości,
 • adres nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

Po wszczęciu postępowania i pozytywnej ocenie wszystkich dowodów przedłożonych w sprawie wojewoda wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do:

1. wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty.

Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:

 • zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet:
  • ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo
  • ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 • świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego. 

2.  wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu,

3. przedłożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP

4.  przedłożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nabytego przez wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych,  w ramach rekompensaty, prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, (o ile sytuacja nabycia miała miejsce).

Ważne!

Jeśli osoba posiada zaświadczenie lub decyzję potwierdzającą prawo do rekompensaty wydaną na podstawie przepisów odrębnych i nie zrealizowała prawa do rekompensaty, to wówczas winna złożyć wniosek do właściwego wojewody ze względu na miejsce wydania zaświadczenia/decyzji o ujawnienie wybranej formy prawa do rekompensaty w Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych.

Dokumenty/wnioski dotyczące potwierdzenia prawa do rekompensaty oraz w sprawach ujawnienia w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy rekompensaty prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta w pokoju 161 (wejście od ul. Jagiellońskiej.)

Informacje na temat Mienia Zabużańskiego można uzyskać u referentów spraw pod numerami telefonów (32) 20 77 wew.: 401, 402, 403, 404, 405.

Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i ujawnienia tego prawa w rejestrze wojewódzkim prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego oraz w celu archiwizacji.

Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres e-mail: 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Mienie zabużańskie [ 6 ]
Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
20-02-19 13:24
Michnicka Katarzyna
31KB
Oświadczenie ogólne formularz Oświadczenie ogólne formularz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
20-02-19 13:23
Michnicka Katarzyna
27.5KB
Oświadczenie o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty Oświadczenie o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
20-02-18 11:40
Michnicka Katarzyna
30.5KB
Oświadczenie o zamieszkaniu na dzień 1 września 1939r. Oświadczenie o zamieszkaniu na dzień 1 września 1939r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
20-02-18 11:40
Michnicka Katarzyna
28.5KB
Oświadczenie o miejscu lub miejscach zamieszkania Oświadczenie o miejscu lub miejscach zamieszkania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
20-02-18 11:39
Michnicka Katarzyna
30.5KB
Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
20-02-18 11:40
Michnicka Katarzyna
30.5KB

Redakcja strony: Mienie zabużańskieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6215

Realizacja: IntraCOM.pl