Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych – innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Dotyczy to każdego sposobu dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy każdą zainteresowaną osobę.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od jej sposobu utrwalenia (zwłaszcza w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP Urzędu obejmują:

 1. Obowiązek poinformowania:
  a) o źródle,
  b) czasie wytworzenia,
  c) terminie pozyskania informacji od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 3. Inne warunki, które mogą zostać określone przez Śląski Urząd Wojewódzki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Urząd określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Śląski Urząd Wojewódzki nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie informacji opublikowanej pierwotnie w serwisie BIP.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

a)  wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
- nie została udostępniona w BIP;
- została udostępniona w inny sposób niż w BIP i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub nie poinformowano o braku takich warunków;
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

b) wniosek można złożyć:

1) pocztą elektroniczną na adres: lub ;
2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP –   http://epuap.gov.pl);
3) osobiście: W kancelarii ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 161 - stanowisko nr 23 i 24);
4) pocztą na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

c) musi zawierać informacje, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). 

d) rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Urząd. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Śląski Urząd Wojewódzki może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Mogą tu zostać uwzględnione koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania albo przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
W przypadku nałożenia opłaty Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Śląski Urząd Wojewódzki, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Urząd.

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie może w ciągu 14 dni od otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.
Brak powiadomienia Urzędu o przyjęciu oferty przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Wojewoda Śląski w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;               
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 352), określająca zasady i tryb udostępniania oraz przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ustawa weszła w życie 16 czerwca 2016 roku.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dostęp do informacji publicznej [ 5 ]
Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.doc Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
16-11-21 09:01
Karendał Anna
35.5KB
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.pdf Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
16-11-02 15:34
Karendał Anna
485.94KB
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-11-02 15:38
Karendał Anna
773.58KB
Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
14-05-29 11:27
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
59.96KB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
14-05-29 11:28
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
47.15KB

Redakcja strony: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1228

Realizacja: IntraCOM.pl