Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

II edycja programu 2016-2017

Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 


 

Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

 Zatwierdzona lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


 

Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


 Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 

20 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził przekazaną przez wojewodę śląskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Na jej podstawie wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu.

Na liście znalazły się 32 zadania na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 54 286 192 zł.

Ważne:

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca 2017 r. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa

 

 


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wstępna lista rankingowa

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem. Program nie przewiduje składania zastrzeżeń do ostatecznego wyniku oceny formalnej.

Do 15 listopada 2016 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy bądź do niewłaściwej instytucji (np. fax, mail) nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, te. 32 20 77 188.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2016 r.

Wstępna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 województwo śląskie na 2017 r.


 


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2016/2017

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316, ze zm.).

Wnioski można składać od 1 września 2016 roku do 15 września 2016 r. do godz. 15.30.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2017 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice od 1 września 2016 roku do 15 września 2016 roku. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Załączniki do ogłoszenia:

WAŻNE: należy stosować pliki załączone do ogłoszenia

1. Wzór wniosku o dofinansowanie (PRB – przebudowa, rozbudowa, budowa),

2. Wzór wniosku o dofinansowanie (R – remont),

3. Instrukcja wypełniania wniosku,

4. Zasady oceny merytorycznej wniosków w kryteriach 2, 3 i 5,

5. Lista załączników wymaganych programem i wskazanych przez wojewodę.

6. Uchwała Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

8. Instrukcja oceny przez Komisję

9. Karta oceny merytorycznej PRB

10. Karta oceny merytorycznej-R

11. Karta oceny formalnej

12. Wzór oświadczenia o podatku VAT (załącznik nr 1)

13. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 7 ustawy o drogach publicznych- drogi gminne (załącznik nr 2)

14. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunkówz art. 6a ustawy o drogach publicznych-drogi powiatowe - (załącznik nr 3)

15. Wzór oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej (załącznik nr 4)

16. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków kryterium 5 (załącznik nr 5)

17. Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi (załącznik nr 6)

18. Wzór oświadczenia o zawarciu umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania (załącznik nr 7)

19. Wzór oświadczenia o elementach drogi objętych remontem (załącznik nr 8)

Kontakt: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, tel. (32 20 77 174),

Redakcja strony: II edycja programu 2016-2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1648

Realizacja: IntraCOM.pl