Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

I edycja programu 2015-2016

Zatwierdzona lista zmieniona nr 6 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Zatwierdzona lista zmieniona nr 6 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Zatwierdzona lista zmieniona nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Zatwierdzona lista zmieniona nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Zatwierdzona lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 

Zatwierdzona lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


 Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"


Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Na liście znalazło się 30 zadań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 54 286 192 zł.

Ważne:

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca br. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

 Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.pdf


Wstępna lista rankingowa "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ocena ujęta w liście wstępnej jest średnią arytmetyczną ocen pięciu członków komisji.

Do 15 grudnia 2015 r. wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy bądź do niewłaściwej instytucji (np. fax, mail) nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń od oceny merytorycznej wraz ze wstępną listą rankingową zostaje opublikowany wykaz instrukcji zastosowanych do oceny projektów w kryterium 1 oraz uszczegółowienie zasad oceny projektów w kryterium 2, 3 i 5.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 grudnia 2015 r.

 Wstępna lista rankingowa-drogi lokalne-2016-2019 województwo śląskie na 2016 r.

Wykaz zastosowanych instrukcji wlr 2016

Zasady oceny wniosków w kryteriach 2,3 i 5 w województwie śląskim w 2015 (nabór na 2016)


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach   „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2016 roku należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40- 032 Katowice do 30 października 2015 r. 

Liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wnioski złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Kontakt: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

tel. (032 20 77 174),

 

Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.

 Zmiana rozporządzenia RM

Uchwała RM ustanawiająca program

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja oceny przez komisję

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej


Redakcja strony: I edycja programu 2015-2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 911

Realizacja: IntraCOM.pl