Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

IV edycja programu 2018 - 2019

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem.

 

Do 21 listopada 2018 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

 

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy (np. fax, mail) bądź do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (tel. 32 20 77 188).

 

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2018 r.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019

 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2018/2019

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 740).

Wnioski można składać od 1 września 2018 roku do 15 września 2018 r. W 2018 r. termin składania wniosków przypada w dzień wolny od pracy, w związku z tym termin upływa w pierwszym dniu roboczym po 15 września 2018 r., tj. 17 września 2018 r. o godz. 15.30.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2018 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/iv-edycja-programu-2018-2019

UWAGA: w związku z trwającą procedurą zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 740; nr projektu RCL RD 370) WZORY DOKUMENTÓW i ZASADY OCENY MOGĄ ULEC ZMIANIE. Proszę na bieżąco śledzić stronę Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, gdzie będą podawane aktualne informacje.

 

Redakcja strony: IV edycja programu 2018 - 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2526

Realizacja: IntraCOM.pl