Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

III edycja programu 2017-2018


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu, po akceptacji ostatecznej listy rankingowej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Na liście znalazło się 35 zadań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 54 286 192 zł.

Ważne:

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca 2018 r. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 2018

Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa 2018


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem.

Do 20 listopada 2017 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy (np. fax, mail) bądź do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (tel. 32 20 77 188).

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2017 r.

Wstępna lista rankingowa-drogi lokalne województwo śląskie na 2018 r.


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2017/2018

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316, ze zm.).

Wnioski można składać od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 r. do godz. 15.30

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2018 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 Uchwała Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

Uchwała RM nr 159 z 16 grudnia 2016 r.

Uchwała RM nr 120 z 1 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 wrzesnia 2015 r.

Rozporządzenie RM z 1 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie z 29 stycznia 2016 w sprawie warunków technicznych

Wzór wniosku o dofinansowanie PRB – przebudowa, rozbudowa, budowa

Wzór wniosku o dofinansowanie R – remont

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja oceny przez Komisję

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej – PRB

Karta oceny merytorycznej – R

Zbiorcza karta oceny merytorycznej

Wzór oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej

Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków kryterium 5

Wzór oświadczenia o zawarciu umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania

Wzór listy rankingowej

Zakres informacji na tablicę informacyjną

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych  z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych.

Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Dorota Wójtowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (32 20 77 174), Krzysztof Rochowski (32 20 77 188), Dawid Słupik (32 20 77 149).


Redakcja strony: III edycja programu 2017-2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3584

Realizacja: IntraCOM.pl