Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Cudzoziemcy

Sprawy cudzoziemców

RODO - Klauzula informacyjna

RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.)

RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 293)

RODO - Klauzula informacyjna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

RODO - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272)

 

Oddział do Spraw Cudzoziemców realizuje głównie zadania związane z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.), w ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 293) oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Informujemy, że wnioski w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców osoby zamieszkałe na terenie Katowic i okolicy mogą składać również w Oddziałach w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 oraz Bielsku-Białej ul. Piastowska 40.

Do zakresu działania Oddziału należy:

udzielanie cudzoziemcom zezwoleń:

 • na pobyt czasowy,
 • na pobyt stały,
 • na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
 • rejestracja pobytu obywateli UE,
 • wydawanie dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli UE,
 • wydawanie kart czasowego lub stałego pobytu członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej,
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach, mogą też ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. W szczególnych przypadkach, wskazanych w ustawie, cudzoziemiec może też starać się o przedłużenie posiadanej wizy Schengen lub wizy krajowej.

Miejsce złożenia dokumentów oraz komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

 - Oddział do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój 161 stanowiska nr: 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27.

 • udzielanie zezwoleń cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej:
  • na pobyt czasowy,
  • na pobyt stały,
  • na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

tel.: (32) 2077661, (32) 2077962, (32) 2077956, (32) 2077630, (32) 2077140, (32) 2077919

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

tel. (32) 2077138, (32) 2077182,  (32) 2077615.

 • wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
 • pobyt obywateli UE,
 • świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka , którzy złożyli wnioski na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

tel. (32) 2077920, (32) 2077922.

- Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 8136274, (33) 8136275,
- Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 3782058, (34) 3782059. 

Godziny przyjęć:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30*
- wtorek – 7.30 – 18.00 **

* W Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice obsługa klientów odbywa się poprzez system kolejkowy. Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu) - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 ** W Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice obsługa klientów odbywa się poprzez system kolejkowy. Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 17:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 17:00. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu) - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 

Redakcja strony: CudzoziemcyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18283

Realizacja: IntraCOM.pl