Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Bezpieczeństwo Publiczne

Jednym z zadań wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów - zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) - jest zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego stosowne zadania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim realizuje Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzaniem nr Nr 110.8.2018 Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, do zadań Oddziału do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, w tym:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach umieszczenia obszarów, obiektów i urządzeń podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia określonego stadionu, obiektu lub terenu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, obowiązku jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 • prowadzenie kontroli zgodności parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach, na których przeprowadzane są imprezy masowe z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w przepisach,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie wprowadzenia, na czas określony albo nieokreślony, zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania i cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • wyznaczanie zespołów kontrolnych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania obowiązków związanych z nabywaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przez Wojewodę psychologa rozpatrującego odwołania od orzeczeń psychologicznych wydanych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

realizacja zadań zapewniających bezpieczeństwo tuneli położonych w transeuropejskiej sieci drogowej poprzez:

 • współpraca z właściwą komórką Wydziału Infrastruktury w zakresie:
  • przeprowadzania regularnych badań i kontroli tuneli oraz opracowanie odnośnych wymagań bezpieczeństwa,
  • określanie procedury natychmiastowego zamknięcia tuneli w razie wypadku, w którym są ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja tuneli, katastrofy budowlanej lub awarii technicznej,
  • przeprowadzenie analizy ryzyka dla tunelu w przypadku gdy tunel nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, a podjęte środki zaradcze obejmują zasadniczą zmianę konstrukcji tunelu lub sposobu jego użytkowania,
  • uzgodnienie z zarządzającym tunelem powołanie urzędnika zabezpieczenia tunelu,
  • powiadamianie uczestników ćwiczeń o ich terminie, miejscu przeprowadzenia oraz obowiązku wzięcia w nich udziału;

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o broni i amunicji, w tym:

 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa upoważnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń psychologicznych wydawanych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę lekarza oraz psychologa upoważnionego do przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych i wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych z upoważnionym lekarzem oraz psychologiem dotyczących przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych i wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń oraz sprawowanie nadzoru nad lekarzem i psychologiem przeprowadzającym kontrole;

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o usługach detektywistycznych, w tym:

 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa upoważnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń psychologicznych wydawanych osobom ubiegającym się lub posiadającym licencję detektywa,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę lekarza oraz psychologa upoważnionego do przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych i wydanych orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym licencję detektywa,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych z upoważnionym lekarzem oraz psychologiem dotyczących przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych i wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym licencję detektywa oraz sprawowanie nadzoru nad lekarzem i psychologiem przeprowadzającym kontrole;

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym:

 • gromadzenie i analiza danych dotyczących działań prowadzonych przez patrole saperskie na obszarze województwa śląskiego,
 • typowanie miejsc niszczenia niewypałów, niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych oraz uzgadnianie wykorzystania miejsc z właścicielami i/lub zarządcami terenów, bądź organami samorządu terytorialnego celem opracowania i wydania zarządzeń Wojewody w sprawie wyznaczenia lub uchylania wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • dokonywanie uzgodnień z Dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego w sprawach wyznaczania doraźnych miejsc niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa rozpatrującego odwołania od orzeczeń wydanych przez psychologów osobom ubiegającym się lub posiadającym prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

realizacja przedsięwzięć związanych z nadzorem nad działalnością straży gminnych województwie, a w szczególności:

 • uzgadnianie i opracowywanie rocznych planów kontroli,
 • koordynowanie okresowych lub doraźnych kontroli obejmujących całokształt lub część spraw podlegających nadzorowi,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola prawidłowości ich realizacji,
 • podejmowanie czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu,
 • sporządzanie sprawozdawczości;

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym, w tym przygotowanie i opracowanie dokumentacji w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części obszaru województwa oraz rozporządzeń porządkowych i obwieszczeń Wojewody;

realizacja zadań w ramach rządowych programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

 • obsługa administracyjna zespołów zadaniowych powołanych do realizacji programów,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą kwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków będących w dyspozycji administracji rządowej oraz przekazywaniem tych środków beneficjantom,
 • prowadzenie kontroli poprawności wykorzystania środków przyznanych w ramach dofinansowania;

koordynowanie i promocja realizacji zadań w ramach współpracy międzynarodowej, w tym projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych – w zakresie problematyki realizowanej przez Wydział – na zasadach wskazanych w odrębnych uregulowaniach;

gromadzenie danych niezbędnych do opracowywania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa śląskiego;

bieżąca współpraca z organami administracji zespolonej i niezespolonej szczebla wojewódzkiego, w szczególności ze Komendantem Wojewódzkim Policji, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Śląskim Kuratorem Oświaty, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, oraz innymi organami administracji, Prokuraturą Apelacyjną w Katowicach oraz Prokuraturami Okręgowymi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi a także organami samorządu terytorialnego, strażami gminnymi (miejskimi) i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań będących we właściwości oddziału;

podejmowanie działań własnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa, w szczególności:

 • planowanie, opracowywanie i koordynowanie realizacji zadań w ramach ogólnokrajowych akcji poprawy bezpieczeństwa,
 • reprezentowanie Wojewody i współdziałanie w realizacji programów i projektach poprawy bezpieczeństwa w województwie zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa prowadzonych przez zespolone i niezespolone organy administracji rządowej,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, propagowanie działań Wojewody w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również prowadzenie serwisu internetowego w zakresie właściwości oddziału;

prowadzenie bieżących spraw związanych z działaniami Wojewody w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa, w tym opracowywanie projektów rozporządzeń porządkowych wojewody niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;

obsługa administracyjna i merytoryczna Zespołu Doradczego Wojewody Śląskiego ds. Bezpieczeństwa Iprez Masowych.

 

Redakcja strony: Bezpieczeństwo PubliczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2773

Realizacja: IntraCOM.pl