Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawy Obronne

PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA

 

Obowiązki obywateli oraz organów władzy i administracji rządowej, a także innych organów i instytucji państwowych określone w Art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Art. 1 i Art. 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są determinantami działań Wojewody Śląskiego i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo państwa, w obszarze obejmującym przygotowanie województwa śląskiego do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne. Działania te wraz z wymaganiami oraz oczekiwaniami stawianymi organom administracji publicznej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014 stanowią ważny element wypełniania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Ojczyzny oraz wpisują się w preparację określonych w Polityczno – Strategicznej Dyrektywie Obronnej zadań z obszaru przygotowania województwa do funkcjonowania w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Uzupełnieniem powyżej wskazanych aktów prawnych oraz dokumentów dyrektywnych jest opracowana w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego „Koncepcja prowadzenia przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim”, która z uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji jest realizowana w bieżącej działalności organów administracji publicznej oraz przez przedsiębiorców realizujących zadania obronne nałożone przez Wojewodę Śląskiego. Koncepcja osadzona w realiach uwarunkowań regionalnych definiuje trzy poniżej przedstawione podstawowe aksjomaty pozwalające między innymi na określanie wspólnej platformy działań dla wszystkich podmiotów i struktur województwa stanowiąc przestrzeń dedykowaną wykonywaniu i przygotowywania „tu i teraz” podstawowych zdań na potrzeby obrony Ojczyzny, w tym ochrony ludności w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa :

1. Bezpieczeństwo narodowe jest dynamicznym procesem podlegającym nieustannym zmianom. Pamiętając o tym w zakresie osiągniętego w obecnym czasie stanu bezpieczeństwa nie można spocząć „na laurach”, gdyż prowadzi to nieuchronnie do nieszczęścia.

2. Wszelkie hipotezy wykluczające zagrożenia naszego kraju – znajdujące swoje źródło w założeniu, że jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i z tego tytułu konflikt militarny angażujący naszą Ojczyznę do bezpośrednich działań jest wykluczony, należy traktować jako nieodpowiedzialne ponieważ „uwalniają” szeroko rozumiane społeczeństwo oraz odpowiedzialnych od troski o stan bezpieczeństwa państwa, a także powodują odsuwanie na „plan dalszy” kwestii związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu przygotowań do funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny.

3. Należy kreować i promować przedsięwzięcia na rzecz podwyższania poziomu bezpieczeństwa narodowego zarzucając jednocześnie praktykę reagowania dopiero po fakcie na zaistniałe zagrożenia.

 W Koncepcji uznano, że do grup podmiotów najistotniejszych, które niezbędnie należy w trybie ciągłym przygotowywać do wzmożenia wysiłku w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa są:

1. Śląski Urząd Wojewódzki;

2. organy wojewódzkiej administracji zespolonej wraz z podległymi im strukturami;

3. występujące w województwie i współdziałające z Wojewodą wybrane organy administracji niezespolonej, w tym w szczególności ponoszące bezpośrednio na mocy ustaw szczegółowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa;

4. organy administracji samorządowej i struktury im podległe lub przez nie nadzorowane;

5. wybrani przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia istotne dla zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, zadania związane z przygotowaniem ochrony infrastruktury szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa i obronności państwa, z zabezpieczeniem funkcjonowania łączności i transportu oraz inne wymienione w przepisach szczegółowych;

5. podmioty lecznicze;

6. organizacje społeczne, charytatywne i humanitarne;

Przyjęto, uwzględniając potrzeby oraz posiadane możliwości w szczególności w zakresie sił i środków (w tym finansowych), że w odniesieniu do wskazanych struktur proces przygotowań powinien obejmować:

1. przygotowanie wykonywania przez wymienione struktury dzisiaj realizowanych zadań z uwzględnieniem modyfikacji zakresów odpowiedzialności w związku ze zmianą potrzeb państwa i warunków realizacji (w tym formalnoprawnych wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa lub z wprowadzania stanów nadzwyczajnych: wyjątkowego i wojennego);

2. realizację wybranych zadań szczegółowych określonych przepisami w następujących obszarach:

‑ planowania operacyjnego i programowania obronnego,

‑ wsparcia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP,

‑ doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej,

‑ przygotowania wsparcia wojsk sojuszniczych,

‑ organizacji i doskonalenia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, którego podstawę stanowi funkcjonujący w    województwie system zarządzania kryzysowego niemilitarną sytuacją kryzysową,

‑ planowania realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych, w tym w szczególności w działach administracji    rządowej: transport, zdrowie, łączność,

‑ zabezpieczenia potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

‑ uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego,

‑ przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,

‑ przygotowania wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji,

‑ przygotowania szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

‑ prowadzenia szkolenia obronnego, w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych,

‑ kontroli prowadzenia przygotowań obronnych,

‑ przygotowania ochrony ludności, w tym systemów ostrzegania i alarmowania.

 

W części z wymienionych obszarów zadania wykonywane są bezpośrednio na podstawie rozwiązań i wymogów ujętych w ustawach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. W zakresie niektórych zagadnień Wojewoda Śląski w ramach posiadanych kompetencji koordynacyjnych i organizacyjnych określonych w art. 18 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) wydał stosowne zarządzenia, wytyczne i instrukcje dotyczące procedur przygotowania zadań.

Redakcja strony: Sprawy ObronneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2690

Realizacja: IntraCOM.pl