Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor Wydziału

Daria Kolonko

 tel. 32 20 77 409
 faks 32 20 77 430

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – pokój 409

tel. 32 20 77 408;
             32 20 77 482
faks 32 20 77 430

pn. - pt. 7:30-15:30

I Zastępca Dyrektora Wydziału

Renata Radecka

tel. 32 20 77 408
faks 32 20 77 430

Zadania Wydziału:

Nadzór nad gospodarką nieruchomościami, w tym:

wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie:

 • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa,
 • stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa nieruchomości nie stanowiących własności publicznej, a zajętych w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne,
 • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa będących we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych,
 • przekazania jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa służącego realizacji ich zadań,
 • uwłaszczenia osób prawnych,

akceptacja działań organów gospodarujących zasobem Skarbu Państwa, w tym:

 • wyrażanie zgody na zbycie, dokonanie darowizny lub zamiany nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • wyrażanie zgody na dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku zawierania kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 • ustalanie warunków bonifikaty od ceny sprzedaży, pierwszej opłaty i opłat rocznych za uzytkowanie wieczyste;
 • ustalanie warunków bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wyrażanie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części, będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym w najem, dzierżawę lub użyczenie w drodze umowy,
 • wyrażanie zgody na wydanie przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu lub przekazaniu innej jednostce organizacyjnej trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym;

porządkowanie stanu prawnego gruntów rolnych i lasów pozostających własnością Skarbu Państwa, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:

 • potwierdzenia tytułu własności dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
 • potwierdzenia, że nieruchomość podlega przepisom Dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • przekazywania Parafiom Rzymsko-Katolickim gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej,
 • przekazywanie lasów Skarbu Państwa w zarząd Lasom Państwowym;

nadzór nad orzecznictwem organów wydających w pierwszej instancji decyzje z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:

 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie trwałego zarządu,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wydawanie w drugiej instancji zezwoleń na ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 • wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu odszkodowania,
 • wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, wydanych przez organy pierwszej instancji;

udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na:

 • wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
 • wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa,

dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków (w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami);

realizacja zadań z zakresu ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego, tzw. ,,Mienie Zabużańskie”, w tym:

wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie potwierdzania praw do rekompensaty oraz sporządzanie adnotacji o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty,

prowadzenie Wojewódzkiego Rejestru Osób Uprawnionych;

Inicjowanie i opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;

Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Śląski, w tym:

 • powoływanie i odwoływanie rad nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych,
 • nadzór nad postępowaniem naprawczym w przedsiębiorstwach państwowych,
 • prowadzenie spraw związanych z komercjalizacją i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych,
 • nadzór nad likwidacją przedsiębiorstw państwowych,
 • udział w prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
 • ustalanie wynagrodzeń dla dyrektorów przedsiębiorstw, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych, likwidatorów i pełnomocników do spraw prywatyzacji oraz przyznawanie nagród rocznych, świadczeń dodatkowych i odpraw;
 • Udział w prowadzonych postępowaniach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych osób fizycznych, których pozbawiono mienia w wyniku nacjonalizacji;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zaległości przedsiębiorstw w uiszczaniu opłat, dla których wierzycielem jest Wojewoda.

 

W skład wydziału wchodzą:

 

 

Redakcja strony: Wydział Nadzoru WłaścicielskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7932

Realizacja: IntraCOM.pl