Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor Wydziału

Daria Kolonko

 tel. 32 20 77 409
 faks 32 20 77 430

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – pokój 409

tel. 32 20 77 408;
             32 20 77 482
faks 32 20 77 430

pn. - pt. 7:30-15:30

I Zastępca Dyrektora Wydziału

Renata Radecka

tel. 32 20 77 408
faks 32 20 77 430

II Zastępca Dyrektora Wydziału

Artur Szczęsny

tel. 32 20 77 408
faks 32 20 77 430

Zadania Wydziału:

Nadzór nad gospodarką nieruchomościami, w tym:

wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie:

 • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa,
 • stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa nieruchomości nie stanowiących własności publicznej, a zajętych w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne,
 • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa będących we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych,
 • przekazania jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa służącego realizacji ich zadań,
 • uwłaszczenia osób prawnych,

akceptacja działań organów gospodarujących zasobem Skarbu Państwa, w tym:

 • wyrażanie zgody na zbycie, dokonanie darowizny lub zamiany nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • wyrażanie zgody na dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku zawierania kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 • ustalanie warunków bonifikaty od ceny sprzedaży, pierwszej opłaty i opłat rocznych za uzytkowanie wieczyste;
 • ustalanie warunków bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wyrażanie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części, będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym w najem, dzierżawę lub użyczenie w drodze umowy,
 • wyrażanie zgody na wydanie przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu lub przekazaniu innej jednostce organizacyjnej trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym;

porządkowanie stanu prawnego gruntów rolnych i lasów pozostających własnością Skarbu Państwa, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:

 • potwierdzenia tytułu własności dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
 • potwierdzenia, że nieruchomość podlega przepisom Dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • przekazywania Parafiom Rzymsko-Katolickim gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej,
 • przekazywanie lasów Skarbu Państwa w zarząd Lasom Państwowym;

nadzór nad orzecznictwem organów wydających w pierwszej instancji decyzje z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:

 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie trwałego zarządu,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wydawanie w drugiej instancji zezwoleń na ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 • wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu odszkodowania,
 • wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, wydanych przez organy pierwszej instancji;

udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na:

 • wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
 • wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa,

dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków (w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami);

realizacja zadań z zakresu ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego, tzw. ,,Mienie Zabużańskie”, w tym:

wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie potwierdzania praw do rekompensaty oraz sporządzanie adnotacji o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty,

prowadzenie Wojewódzkiego Rejestru Osób Uprawnionych;

Inicjowanie i opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;

Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Śląski, w tym:

 • powoływanie i odwoływanie rad nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych,
 • nadzór nad postępowaniem naprawczym w przedsiębiorstwach państwowych,
 • prowadzenie spraw związanych z komercjalizacją i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych,
 • nadzór nad likwidacją przedsiębiorstw państwowych,
 • udział w prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
 • ustalanie wynagrodzeń dla dyrektorów przedsiębiorstw, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych, likwidatorów i pełnomocników do spraw prywatyzacji oraz przyznawanie nagród rocznych, świadczeń dodatkowych i odpraw;
 • Udział w prowadzonych postępowaniach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych osób fizycznych, których pozbawiono mienia w wyniku nacjonalizacji;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zaległości przedsiębiorstw w uiszczaniu opłat, dla których wierzycielem jest Wojewoda.

 

W skład wydziału wchodzą:

 

 

Redakcja strony: Wydział Nadzoru WłaścicielskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7074

Realizacja: IntraCOM.pl