Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Zdrowia

Dyrektor Wydziału

Ilona Nawara-Malik

tel. 32 20 77 455
 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

Małgorzata Rasała-Tomczyk

tel. 32 20 77 461

 

Zadania Wydziału

  • Organizacja (pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie oraz kontrola poprawności danych) badań statystycznych na terenie województwa śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
  • Organizowanie procesu specjalizacji kadr medycznych w tym określanie potrzeb i możliwości w zakresie kształcenia podyplomowego kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach opieki zdrowotnej województwa śląskiego,
  • Tworzenie bazy danych o pacjentach hospitalizowanych w województwie śląskim na podstawie danych uzyskiwanych od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania (podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne świadczenia zdrowotne),
  • Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego,
  • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz o wpisie zmian w rejestrze,
  • Wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawach: odmowy wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia wpisu z rejestru, zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wyrażania zgody na czasowe zaprzestanie działalności szpitala, nałożenia kary pieniężnej na kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku czasowego zaprzestania tej działalności bez zachowania ustawowo określonego trybu, nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku niezgłoszenia zmian objętych rejestrem w ustawowo określonym terminie, nałożenia kary pieniężnej na ostatniego kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, likwidatora albo syndyka w przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej
  • Realizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: sporządzanie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, powoływanie członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, powoływanie członków Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia IOWISZ
  • Wydawanie zarządzeń dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych, dla których Wojewoda jest organem tworzącym
  • Wykonywanie zadań kontrolnych realizowanych w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzących działalność na obszarze województwa śląskiego w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej,
  • Współpraca i obsługa Konsultantów Wojewódzkich w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny na terenie województwa śląskiego,
  • Realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad zdrowiem matki i dziecka w województwie śląskim zgodnie z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
  • Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia, promowanie i monitorowanie realizacji programów rządowych w tym Narodowego Programu Zdrowia,
  • Realizacja zadań zgodnie z treścią Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
  • Opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznych informacji o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący oraz zrealizowanych w roku poprzednim,
  • Współdziałanie w zakresie opieki zdrowotnej z organami administracji zespolonej, niezespolonej, stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami, a zwłaszcza Narodowym Funduszem Zdrowia i korporacjami zawodowymi,
  • Prowadzenie spraw związanych z typowaniem kandydatów do składów Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich,
  • Przygotowywanie projektów rozporządzeń w sprawie: ogłaszania lub odwoływania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części, nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego na terenie województwa,
  • Przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa,
  • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań wynikających z art. 77 ust. 2 i art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy o kierujących pojazdami, w tym przeprowadzanie kontroli dokumentacji;
  • Przygotowanie do realizacji prawomocnych wyroków i ugód sądowych dotyczących rent i odszkodowań związanych z działalnością byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia,
  • Wydawanie zarządzeń w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości,
  • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego,
  • Prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie przymusowego wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, w tym wydawanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
  • Prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

 

Redakcja strony: Wydział ZdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4763

Realizacja: IntraCOM.pl