Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa

II Zastępca Dyrektora Wydziału
Kierownik Oddziału

Tomasz Michalczyk

tel. 32 20 77478

 

Zadania

1. Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy realizowanie zadań Wojewody, w ramach funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie dotyczącym obsługi telefonicznych wywołań kierowanych na numery alarmowe, w tym w szczególności:

1)    w zakresie obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), w tym:

a)   nadawanie uprawnień użytkownikom do systemów teleinformatycznych wspomagających pracę dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego,

b)  zapewnianie sprawności technicznej i utrzymywanie ciągłości pracy sprzętu  informatycznego, w szczególności sprzętu przypisanego do systemów dziedzinowych ST SPR i SWD PRM,

c)   nadzorowanie prawidłowego działania systemów wspomagających pracę dyspozytorów,

d)  testowanie i wdrażanie aplikacji oraz innych systemów informatycznych na potrzeby CPR i SWD PRM,

e)  współdziałanie z lokalnymi informatykami w celu przeprowadzenia czynności instalacji, konserwacji, modyfikacji oraz utrzymania sprzętu teleinformatycznego zainstalowanego w zespołach ratownictwa medycznego i miejscach ich stacjonowania,

f)   współdziałanie z Lokalnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

g)  współdziałanie z Oddziałem do Spraw Teleinformatyki Biura Administracyjnego
w zakresie przeprowadzania czynności instalacji, konserwacji, modyfikacji oraz utrzymywania sprzętu teleinformatycznego w CPR;

2)    w zakresie obsługi technicznej ST SPR, w tym:

a)   prowadzenie bieżącej obsługi użytkowników w lokalnych systemach informatycznych realizujących dostęp do Internetu i lokalnych zasobów Urzędu,

b)  diagnozowanie i naprawianie uszkodzeń stacji roboczych,

c)   wdrażanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych,

d)  uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z zapisami umów gwarancyjnych lub innych umów serwisowych,

e)  prowadzenie ewidencji sprzętowej CPR oraz sprzętu dedykowanego do SWD PRM,
a także identyfikowanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia techniczno – informatycznego,

f)   współdziałanie z Oddziałem do Spraw Teleinformatyki Biura Administracyjnego;

3)    w zakresie obsługi administracyjnej, w tym:

a)    prowadzenie spraw związanych z koordynacją zadań realizowanych przez CPR oraz przez Zespół operatorów numerów alarmowych,

b)   koordynowanie spraw kadrowo – osobowych niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, a wynikających ze stosunku pracy pracowników CPR,

c)    realizowanie spraw ogólno-administracyjnych CPR,

d)   realizowanie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie CPR,

e)    przygotowywanie na potrzeby Dyrektora Wydziału, II Zastępcy Dyrektora Wydziału oraz kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego dokumentacji, pism, raportów oraz zestawień,

f)    opracowywanie harmonogramu (grafiku dyżurów),

g)   organizowanie i przeprowadzanie procedury selekcji kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie na stanowiska – poza korpusem służby cywilnej – w CPR – we współpracy z pracownikami Biura Organizacyjno-Budżetowego;

h)   planowanie, koordynowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników CPR;

4)    w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego ONA, w tym:

a)    pełnienie dyżurów wraz z ONA,

b)   zapewnienie wsparcia psychologicznego, udzielanie porad oraz podejmowanie działań profilaktycznych, w tym przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu
i terapeutycznych,

c)    udzielanie wsparcia w obszarze psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, prowadzenia rozmów z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz o skłonnościach samobójczych,

d)   tworzenie indywidualnych planów szkoleń oraz prowadzenie warsztatów z zakresu merytorycznej właściwości,

e)    uczestniczenie w procedurze rekrutacyjnej na stanowisko ONA oraz w procesie adaptacji nowozatrudnionych pracowników,

f)    dokonywanie analizy i diagnozy sytuacji stresowych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń alarmowych oraz proponowanie rozwiązań;

5)   realizowanie zadań Wojewody związanych z utrzymaniem na terenie województwa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, umożliwiającego przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

 

  1. Do zadań Zespołu operatorów numerów alarmowych należy realizowanie zadań:

1)  odbieranie zgłoszeń alarmowych;

2)  rejestrowanie zgłoszeń alarmowych w ST SPR;

3)  przekazanie, gdy zachodzi taka konieczność, zgromadzonych danych zgodnie z ustalonymi procedurami;

4)  wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych;

5)  przekazywanie informacji o zgłoszeniu do podmiotów, do których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, a numery których nie są obsługiwane w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego,
w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu
i gdy jest to uzasadnione charakterem zgłoszenia;

6)  udostępnianie, na wniosek sądu, prokuratury lub Policji danych zarejestrowanych
w ST SPR, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osób zgłaszających, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszeń, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzeń;

7)  współpraca oraz wymiana informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;

8)  współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania zapobiegawcze i ratownicze oraz wykonywanie analiz na ich potrzeby;

9)  obsługiwanie systemów łączności będących na wyposażeniu CPR;

10)   współdziałanie z centrami powiadamia ratunkowego innych województw oraz państw sąsiednich;

11)   sporządzanie dokumentacji operacyjnej oraz meldunków i raportów z przebiegu dyżuru ze szczególnym uwzględnieniem podjętych decyzji i wykonanych działań;

12)   uzupełnianie i aktualizowanie baz danych niezbędnych dla funkcjonowania CPR;

realizowanie zadań z zakresu promocji, edukacji i profilaktyki oraz uczestniczenie
w wydarzeniach celem informowania o funkcjonowaniu 112.

Redakcja strony: Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1060

Realizacja: IntraCOM.pl