Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia

Zastępca Kierownika Oddziału

Magdalena Kałamarz

tel. 322077536

pok. 536

mail:

 

Zadania

  1) prowadzenie spraw dotyczących działalności konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, wynikających z przepisów regulujących działalność konsultantów w ochronie zdrowia oraz bieżąca współpraca z konsultantami wojewódzkimi, w szczególności:

a)      ustalanie listy kandydatów do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego, w tym weryfikowanie kandydatur w oparciu o kryterium formalno-prawne, opinie konsultantów krajowych i opinie samorządów zawodowych,               

b)      przedstawianie kandydatur do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, po ich zaakceptowaniu przez Wojewodę,

c)       przygotowywanie projektów aktów powołania dla konsultantów wojewódzkich oraz wykonywania czynności dotyczących odwołania z funkcji konsultanta wojewódzkiego,

d)      przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi, innej dokumentacji niezbędnej do zawarcia i wykonywania umowy oraz nadzór nad realizacją zapisów umowy,

e)       przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalno-prawnym oświadczeń konsultantów wojewódzkich wynikających z przepisów regulujących ich działalność,

f)       przyjmowanie i analiza dokumentacji kontrolnej oraz monitorowanie w porozumieniu z konsultantem zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej przez niego kontroli oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami,

g)       prowadzenie bieżącej dokumentacji i korespondencji dotyczącej działalności konsultantów wojewódzkich,

h)      opracowywanie raportu zbiorczego o funkcjonowaniu i dostępności do świadczeń w systemie opieki zdrowotnej w województwie śląskim w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia – na podstawie analizy rocznych raportów konsultantów wojewódzkich i wyników prowadzonych przez nich kontroli,

i)        współpraca z konsultantami wojewódzkimi w realizowaniu zadań zleconych im przez konsultantów krajowych, Wojewodę i Ministra Zdrowia,

j)        opracowywanie i przekazywanie wykazu konsultantów wojewódzkich dla Ministerstwa Zdrowia oraz jego aktualizacja na stronie internetowej Urzędu.

 2) realizowanie zadań z zakresu nadzoru nad zdrowiem matki i dziecka wynikających
z wytycznych Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, w tym:

a)      dotyczących opieki profilaktyczno - leczniczej nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym, ciężarną,                    w okresie porodu, połogu oraz noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych  na  poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w  poradniach  położniczo-ginekologicznych, w tym udział w przeprowadzaniu kontroli medycznych w podmiotach działalności leczniczej,

b)      dotyczących opieki profilaktyczno-leczniczej nad niemowlęciem, małym dzieckiem,  dziećmi                             w środowisku wychowania i nauczania ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych w tym zakresie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym udział w przeprowadzaniu kontroli medycznych,

c)       współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi do spraw położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii i innych specjalności w zakresie analizy jakości świadczeń udzielanych w podmiotach działalności leczniczej oraz analizy umieralności okołoporodowej noworodków, zgonów niemowląt i zgonów kobiet           w ciąży oraz w okresie okołoporodowym.

 3) prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania idei i celów Narodowego Programu Zdrowia, w tym:

 a)      organizowanie konferencji z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej w środowisku zamieszkania, nauczania i pracy,

b)      prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia kobiet i populacji wieku rozwojowego.

 4) współudział w tworzeniu ogólnopolskiego systemu informacyjnego o podjętych działaniach przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z celami  Narodowego Programu Zdrowia poprzez cykliczne zbieranie                        i przetwarzanie informacji o programach realizowanych na terenie województwa śląskiego;

 5) opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznych informacji o programach polityki zdrowotnej zrealizowanych w roku poprzednim oraz planowanych na rok bieżący;

 6) opracowywanie informacji służących ocenie zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa dotyczących funkcjonowania i dostępności do świadczeń medycznych;

 7) wykonywanie zadań wynikających z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz sprawozdawczość w tym zakresie;

 8) przygotowywanie sprawozdań dla Krajowego Centrum do Spraw AIDS w elektronicznym systemie monitorowania realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Redakcja strony: Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji ZdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1846

Realizacja: IntraCOM.pl