Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zadania Wydzialu

Zadania Wydziału:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
a) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
d) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
e) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
g) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
h) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;
2) dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
3) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5) udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b) zadania z zakresu geodezji i kartografii;
6) refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;
7) sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
9) wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;
10) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania i wymiany gruntów;
11) wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;
12) obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
13) obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego;
14) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w zakresie postępowań rozgraniczeniowych oraz podziałowych nieruchomości Skarbu Państwa, w których jedną ze stron lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.

 

Zgodnie z art. 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzoruje i kontroluje jego działania. 

Redakcja strony: Zadania WydzialuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2001

Realizacja: IntraCOM.pl