Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Powiadamiania Ratunkowego

Dyrektor Wydziału

Tomasz Michalczyk

tel. 32 20 77 478

 

 Zastępca Dyrektora Wydziału

 Monika Kozieł

tel. 32 60 63 141

 

Sekretariat Wydziału

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat  - pokój 20

tel. 32 20 77 478
faks 32 20 77 476

pn. - pt. 7:00-15:00

Zadania Wydziału:

 • realizowanie zadań w ramach funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w zakresie dotyczącym obsługi telefonicznych wywołań kierowanych na numery alarmowe;

 • realizowanie zadań w zakresie obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

 • realizowanie zadań w zakresie obsługi technicznej Systemu Teleinformatycznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

 • realizowanie zadań w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego operatorom numerów alarmowych;

 •  realizowanie zadań związanych w utrzymaniem na terenie województwa SWD PRM, umożliwiającego przyjęcie z centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

 • sporządzanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

 • podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia ustawowych parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego;

 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

 • prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej jednostek współpracujących z systemem PRM oraz nadzór nad jego bieżącą aktualizacją;

 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie wpisu, odmowy wpisu lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM;

 • prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa;

 • przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w art. 17 i art. 23a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 • powierzenie Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ, przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania i rozliczania wykonania tych umów;

 • wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych;

 • monitorowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, w tym potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego i dyspozytora medycznego;

 • przeprowadzanie kontroli działalności:

  a)      jednostek współpracujących z systemem PRM,

  b)     dysponentów jednostek systemu PRM działających na obszarze województwa śląskiego,

  c)       podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

  d)      podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych w ramach uprawnień i na zasadach określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 • opracowywanie Programu Zapewnienia Jakości Działalności Kontrolnej Wydziału i jego aktualizowanie;

 • opracowywanie rocznego planu kontroli, jego bieżące aktualizowanie i przekazywanie do Wydziału Kontroli;

 • prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli;

 • monitorowanie uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych;

 •  opracowywanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i przesyłanie do Wydziału Kontroli;

 • opracowywanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego w celu przedstawienia ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

 • potwierdzanie tożsamości i weryfikowanie uprawnień ratownika medycznego, który założył konto w SMK;

 • zgłaszanie kandydatów do CEM jako członków do Komisji Egzaminacyjnej PERM;

 • weryfikowanie pod względem formalnym wniosków podmiotów ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego w celu przekazania do CMKP;

 • przyjmowanie zgłoszeń o terminach kursów doskonalących i ich przekazywanie do CMKP;

 • wykonywanie innych zadań z zakresu ratownictwa medycznego na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu PRM na terenie województwa;

 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu PRM na obszarze województwa w ramach sprawowanego przez Wojewodę Śląskiego nadzoru, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wynikającym z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz innych ustaw w zakresie opracowywania i aktualizowania Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz udziału w ćwiczeniach;

 • ustalanie, we współpracy z Wydziałem Zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na wniosek świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie tego Oddziału, harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem lub finasowaniem nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych, stanowisk dyspozytorów medycznych;

 • przetwarzanie i udostępnianie danych przy użyciu SWD PRM w myśl art. 24e ust. 2, 3 i 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją zadań realizowanych przez poszczególne wewnętrzne komórki Wydziału;

 • opracowanie projektów aktualizacji regulaminu organizacyjnego Wydziału, a także Statutu i Regulaminu Urzędu w zakresie właściwości Wydziału;

 • realizowanie zadań związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydziału, w tym w zakresie udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego;

 • wykonywanie analiz z wykorzystaniem SWD PRM (analityk);

 • współpraca z WKRM;

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

*Szczegółowy zakres realizowanych zadań znajduje się w Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W skład wydziału wchodzą:

 • Oddział - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - PR I

 • Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego - PR II

 • Wieloosobowe stanowisko pracy Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego - PR III

 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - PR IV

Klauzule RODO

Klauzula RODO - ST SPR
Klauzula RODO - SWD PRM

Redakcja strony: Wydział Powiadamiania RatunkowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 469

Realizacja: IntraCOM.pl