Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Kontroli

Dyrektor Wydziału

Grzegorz Skórka

tel. 32 207 72 96,
      32 207 74 98
faks 32 207 72 96
 

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Joanna Stynwak

tel. 32 20 77 296,
      32 20 77 498
faks 32 20 77 296

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

Sekretariat Wydziału Kontroli - pokój 226

tel. 32 207 72 96,
             32 207 74 98
faks 32 207 72 96

pn. - pt. 7:30-15:30

Zadania Wydziału:

Zadania:

1) przeprowadzanie kontroli w zakresie kompetencji Wojewody lub kompetencji Dyrektora Generalnego Urzędu oraz koordynowanie działalności kontrolnej w Urzędzie;

2) opracowywanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania;

3) prowadzenie centralnej ewidencji protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i uogólnionych informacji organów kontroli zewnętrznej oraz przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej;

4) monitorowanie uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych;

5) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych składanych przez:

a) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), starostów i Marszałka Województwa oraz przewodniczących rad gmin, rad powiatów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa,

b) pracowników Urzędu zobowiązanych do ich złożenia na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

c) kierowników jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej,

d) dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego;

6) przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych i informacji o uprzednim złożeniu oświadczeń lustracyjnych składanych do Wojewody przez osoby pełniące funkcje publiczne zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;

7a) rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu;

8) udzielanie odpowiedzi na interwencje i wystąpienia posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego;

9) udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych;

10) gromadzenie składanych Wojewodzie przez:

a) organy niezespolonej administracji rządowej - rocznych informacji o ich działalności w województwie śląskim,

b) organy rządowej administracji zespolonej w województwie – informacji o wynikach prowadzonych kontroli ich dotyczących;

11) prowadzenie rejestru tłumaczy języka migowego;

12) sporządzanie zawiadomień kierowanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz prowadzenie ewidencji tych zawiadomień;

13) realizowanie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym w zakresie dotyczącym dostosowania dworców do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym:

a) przeprowadzanie kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 47b ust. 2 ustawy oraz kontroli zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011,

b) wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47b ust. 2-4 ustawy,

c) wydawanie decyzji o zawieszeniu zapłaty kary pieniężnej lub decyzji o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w lit. b,

d) wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 na przewoźnika drogowego gdy przewozy są realizowane w formie samorządowego zakładu budżetowego lub podmiot zarządzający dworcem gdy dworzec stanowi własność samorządu województwa,

e) przyjmowanie analiz i przekazywanie wniosków, o których mowa w ustawie.

 

W skład wydziału wchodzą:

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I

Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III

Oddział do Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X

Oddział do Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI

Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII

Redakcja strony: Wydział KontroliRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3670

Realizacja: IntraCOM.pl