Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa

Kierownik Oddziału

 Janusz Kulej

tel. 32 20 77104
 

  

Zadania

1. Do zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej Centrum, należy organizowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez podmioty realizujące zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa, w szczególności:

1)   zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz lekarza koordynatora ratownictwa medycznego;

2)   monitorowanie zagrożeń, analiza bieżącej sytuacji oraz prognozowanie przebiegu zagrożeń;

3)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej poprzez:

a)    przekazywanie niezbędnych danych,

b)   ostrzeganie i alarmowanie;

4)   współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska poprzez:

a)    wymianę informacji nt. zanieczyszczeń w powietrzu, skażeń środowiska, stanów wód, zjawisk atmosferycznych oraz występujących zagrożeń i zdarzeń,

b)   przekazywanie ostrzeżeń, powiadomień i komunikatów;

5)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne w zakresie ostrzegania oraz wsparcia działań;

6)   współdziałanie w ramach współpracy transgranicznej ze służbami państw sąsiadujących
z RP w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach;

7)   organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania ludności w zakresie utrzymania w sprawności technicznej:

a)    systemu łączności,

b)   systemu obiegu informacji,

c)    systemu alarmowania;

8)   organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA), w tym:

a)    udział w tworzeniu jednostek organizacyjnych SWA oraz nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych SWA,

b)   określanie zasad organizacji pracy jednostek SWA na terenie województwa,

c)    planowanie szkoleń rezerw osobowych oraz ćwiczeń i treningów dla potrzeb funkcjonowania SWA szczebla wojewódzkiego,

d)   organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania wojewódzkiego systemu syren;

9)   realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

10)    dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;

11)    przygotowywanie i przekazywanie Kierownictwu Urzędu informacji o sytuacji w województwie;

12)    pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, w tym:

a)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą dyspozytorów medycznych,

b)   koordynowanie współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki,

c)    udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy,

d)   nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej z upoważnienia Wojewody, na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

e)    współpraca z jednostkami systemu, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem,

f)    współpraca z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego z innego województwa w zakresie wykorzystania w zdarzeniach jednostek systemu i jednostek współpracujących z systemem lub jednostek organizacyjnych szpitali z innego województwa,

g)   uzyskiwanie niezbędnych do realizacji zadań informacji od dysponentów jednostek, zakładów opieki zdrowotnej i jednostek współpracujących z systemem,

h)   bieżące monitorowanie zdarzeń, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,

i)     dokumentowanie przebiegu dyżuru oraz działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia zdarzeń;

13)    gromadzenie i aktualizowanie baz danych dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego, systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury, w tym:

a)    baz danych teleadresowych,

b)   baz danych dotyczących zasobów szpitali województwa śląskiego,

c)    baz danych o zdarzeniach,

d)   baz danych o zasobach wojewódzkiego systemu syren alarmowych;

14)    utrzymywanie ciągłości działania specjalistycznych aplikacji teleinformatycznych wykorzystywanych przez Centrum oraz wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

15)    zabezpieczenie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w zakresie technicznym;

16)    realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach, w tym:

a)    przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

b)   publikowanie w BIP informacji o organizowanym zgromadzeniu,

c)    przekazywanie informacji o organizowanym zgromadzeniu właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji oraz innym zainteresowanym instytucjom,

d)   powiadamianie podmiotów wymienionych w lit. c o zmianie miejsca lub terminu organizowanego zgromadzenia,

e)    publikowanie w BIP informacji o numerach telefonów oraz adresach poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienia o zgromadzeniach;

17)   realizowanie zadań z zakresu zapewnienia łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

2. Do zadań Zespołu dyżurnych należy:

1)   pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia bezzwłocznej realizacji zadań Centrum wymienionych w ust. 1 w pkt 1 – 7, w pkt 9 - 11, w pkt 13 oraz w pkt 15;

2)   zapewnienie wsparcia w realizacji zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego działającego w Centrum wymienionych w ust. 1 w pkt 12 w lit. g – i;

3)   pełnienie roli całodobowego punktu kontaktowego w Urzędzie dla: jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji pomocowych, przedstawicieli mediów publicznych oraz ludności;

4)   realizowanie procedur zapewniających ciągłość działania Centrum;

5)   wydawanie zarządzeń w sprawie ogłaszania i odwoływania pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego;

uzgadnianie decyzji organu Wód Polskich nakazującej zakładowi piętrzącemu wodę obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika.

Redakcja strony: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4492

Realizacja: IntraCOM.pl