Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa

Klaudia Kovacs

 tel.  32 20 77 541

Zakres działania

Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw rolnictwa należy w szczególności:

1) realizacja polityki rolnej w tym:

a) minimalizacja skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych poprzez:

- przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęski,

- potwierdzanie na protokole wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych,

b)  koordynowanie procesu uzgadniania w Urzędzie projektów aktów prawnych przygotowywanych pod podpis Wojewody przez jednostki rządowej administracji zespolonej w województwie współpracujące z Wydziałem, zgodnie z działowym podziałem zadań, w tym w szczególności rozporządzeń z zakresu ochrony roślin, ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych oraz kontroli pasz przygotowywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

2) prowadzenie kontroli:

a) wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopii uprawianych na włókno, w tym:

- wydawania przez marszałka województwa decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw, uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń czy też uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń,

- przeprowadzania przez marszałka województwa kontroli w zakresie spełniania przez grupę producentów warunków wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,

- przekazywania przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, informacji o dacie wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i okresie realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

- opracowywania przez marszałka województwa rocznych planów kontroli przeprowadzanych w zakresie określonym w tiret pierwsze-trzecie,

b) wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, w tym:

- wydawania przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę grupy, decyzji administracyjnej stwierdzającej spełnienie lub też niespełnienie przez grupę producentów rolnych warunków pozwalających na wpisanie jej do rejestru grup producentów rolnych,

- wydawania decyzji o zgodzie lub odmowie dokonania wpisu do rejestru grup producentów rolnych,

- wydawania decyzji o stwierdzeniu zaprzestania spełniania przez grupę warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru grup,

- sprawowania nadzoru przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy, w tym przeprowadzania kontroli nad działalnością grupy producentów rolnych;

3) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, obejmujących:

a) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia, które spośród nieruchomości stanowią mienie gromadzkie,

b) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,

c) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

d) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie nieustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

e) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

f) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie nieustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

 


Redakcja strony: Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1068

Realizacja: IntraCOM.pl