Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII

Koordynator Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw budżetu

 Monika Komorowicz

   tel.  32 20 77 520

Zadania

Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw budżetu należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja budżetu dysponenta głównego budżetu państwa, w tym udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa  zadań nadzorowanych przez Wydział,
 2. planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań realizowanych przez  Wydział w ramach dysponenta III-go stopnia,
 3.  wydawanie postanowień w przedmiocie uzgodnienia decyzji Marszałka Województwa w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych  z publicznych środków pomocowych oraz wykonania na koszt Skarbu Państwa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 4.  współdziałanie  z pracownikami Oddziału Nadzoru Urbanistycznego w sprawie uzgadniania zasięgu i projektu technicznego melioracji wodnych przewidzianych do wykonania przez spółkę wodną ubiegającą się o dotacje z budżetu państwa lub pomoc finansową z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 5.  sprawowanie nadzoru w zakresie zadań wymienionych w punkcie 1 poprzez zbieranie okresowych informacji z wykorzystania dotacji,
 6. współudział z pracownikami Oddziału Nadzoru Urbanistycznego w przeprowadzaniu kontroli w zakresie finansowym co do prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach  i obszarach objętych ochroną prawną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji podmiotowej dla spółek wodnych na wykonanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
 7. realizacja zadań Wojewody określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne i przepisach wykonawczych w zakresie dotyczącym finansowania z budżetu państwa dostępu do internetu jednostkom uprawnionym.
 8. realizacja obowiązków Wojewody w zakresie administrowania, prowadzenia inwestycji oraz bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego. 
 9. nadzór merytoryczny na realizacją inwestycji prowadzonych przez komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
 10. uzgadnianie programów inwestycji w zakresie kosztów przygotowania inwestycji lub akceptowanie wartości kosztorysowej inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa w zakresie realizacji inwestycji budowlanych w celu uwzględnienia tych zadań w budżecie Wojewody na etapie planowania na następny rok budżetowy oraz w trakcie jego realizacji;
 11. przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa w odniesieniu do zadań nadzorowanych przez Wydział, w szczególności zadań inwestycyjnych.

Redakcja strony: Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XIIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1815

Realizacja: IntraCOM.pl