Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II

Karolina Demara

tel.  32 20 77 520
 

Zadania

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. koordynacji i funkcjonowania wydziału należy w szczególności:

 1. koordynacja przygotowania zbiorczych ocen i analiz dotyczących realizacji zadań Wydziału;
 2. zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 3. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Wydziału i sprawozdań z wykonania planu;
 4. organizowanie i koordynowanie przygotowania dokumentów do archiwizacji;
 5. przygotowywanie pism  w sprawach pracowniczych;
 6. przygotowanie projektu odpowiedzi na pisma dotyczące spraw organizacyjnych przesyłane przez inne wydziały Urzędu;
 7. sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem i środkami będącymi w dyspozycji Wydziału;
 8. współpraca z właściwą merytorycznie komórką Urzędu na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 9. obsługa kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;
 10. przygotowywanie projektu regulaminu Wydziału i propozycji zmian do tego dokumentu;
 11. przygotowanie wniosków o wydanie upoważnień dla pracowników Wydziału oraz propozycji zmian do tych dokumentów;
 12. nadzór nad wdrażaniem usprawnień w organizacji pracy Wydziału;
 13. udostępniania materiałów do zamieszczenia w BIP i zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu
 14. przygotowanie i aktualizacja Programu zapewnienia jakości;
 15. koordynowanie działań związanych z analizą ryzyka i zarządzaniem ryzykiem w Wydziale, w tym opracowywanie wydziałowych rejestrów ryzyk oraz dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem;
 16. organizowanie i koordynowanie spotkań, konferencji oraz warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Dyrektora Wydziału, w tym warsztatów szkoleniowych realizowanych wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Katowicach i innymi jednostkami współpracującymi.  

Redakcja strony: Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/IIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1828

Realizacja: IntraCOM.pl