Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI

Kierownik Oddziału

 Gabriela Orszulik

 tel. 32 20 77 530

 

Zadania

Do zadań Oddziału do Spraw Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1.  minimalizacja skutków zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych;

2.  wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie:

a) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawach pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód dla celów rybackich,

b)  stwierdzenia z urzędu wygaśnięcia decyzji o ustanowieniu stref ochronnych;

3.  przygotowanie rozporządzeń  w sprawie ustanowienia lub zniesienia obwodu rybackiego;

4.  wydawanie opinii Wojewody w zakresie spełniania przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5.  dokonywanie uzgodnień pod względem merytorycznym projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

6.  udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

7.  kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji podmiotowej dla spółek wodnych na wykonanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne;

8.  dokonywanie uzgodnień pod względem merytorycznym projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000;

9.  realizacja zadań wojewody z ustawy prawo wodne, w tym:

a) przygotowywanie rozporządzeń w sprawie:

- ustanawiania strefy ochronnej ujęć wody,

- ustanawiania obszaru ochrony,

- przyjęcia planów utrzymania wód,

b) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:

-   stwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa, o których mowa w art. 258 ust. 1 -9 ustawy prawo wodne,

-   stwierdzenia przejścia urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód,

-   odszkodowania jeżeli szkoda nie jest następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na żądanie poszkodowanego,

-   potwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa, o której mowa w art. 528 ust. 1 ustawy Prawo wodne,

-    wysokości, terminu i rodzaju świadczeń ponoszonych na rzecz związków spółek wodnych i związków spółek wałowych przez podmioty określone w art. 454 ust. 1 ustawy Prawo wodne,

c) uzgadnianie:

-   przygotowanego przez Wody Polskie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy,

-   decyzji organu Wód Polskich dotyczących wykonywania urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ,

-   sporządzonych przez Wody Polskie programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej,

d) sporządzanie opinii do opracowanego przez Wody Polskie projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym;

f) prowadzenie rejestrów i zbiorów w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych dla których zostały wydane rozporządzenia o których mowa w lit. a

g) prowadzenie spraw związanych  z:

- przyjmowanie analizy ryzyka , o której mowa w  art. 133 ust. 3  ustawy Prawo wodne,

- wyznaczaniem przez Wojewodę przedstawicieli do komitetu konsultacyjnego jako zespołu opiniodawczo – doradczego Prezesa Wód Polskich


Redakcja strony: Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 587

Realizacja: IntraCOM.pl