Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału

Monika Kozieł

322077504
  pok. 504
 

 

Zadania

1. Realizacja zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie planowania, organizowania oraz nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, a w szczególności:
a) sporządzanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
b) uzgadnianie elementów Planu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji i Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
c) aktualizacja Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
d) prowadzenie w formie elektronicznej i pisemnej ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
e) prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
f) wydawanie decyzji w sprawie wpisu lub wykreślenia z rejestru określonych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
g) kontrola dysponentów jednostek systemu działających na obszarze województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, określonych jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w ustawie,
h) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
i) wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
j) współpraca ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tworzenia Planu Działania Systemu oraz powierzonego przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów,
k) wizytacja jednostek uczestniczących w działaniach z zakresu ratownictwa medycznego,
l) typowanie jednostek do finansowania lub dofinansowania nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych,
m) coroczne opracowywanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego w celu przedstawienia ich ministrowi właściwemu ds. zdrowia.
n) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

 2. Wykonywanie zadań na polecenie Ministerstwa Zdrowia w tym zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu na terenie województwa.
 3. Wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego w obrębie zadań wynikających z tworzenia Planu Reagowania Kryzysowego województwa śląskiego.
 4. Współdziałanie z wydziałami własnego Urzędu, z organami rządowej administracji zespolonej na terenie województwa szczególnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką Policji oraz organami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego.

Redakcja strony: Oddział do Spraw Ratownictwa MedycznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 342

Realizacja: IntraCOM.pl