Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa

Kierownik Oddziału

 Eryk Skiba

tel. 32 20 77105
 

 

 Zadania

Do zadań Oddziału do Spraw Zarządzania Kryzysowego należy planowanie
i podejmowanie działań zapewniających ochronę i warunki przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny, w szczególności:

1)   opracowywanie, aktualizowanie i uzgadnianie planów zapewniających współdziałanie jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji, a także ochronę
i zapewnienie ludności warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny, w tym:

a)    opracowanie i aktualizowanie wojewódzkich planów:

-  zarządzania kryzysowego,

-  ochrony przed powodzią,

-  postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;

2)   uzgadnianie:

a)   planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych
w sytuacjach szczególnych zagrożeń,

b)  planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła,

c)   projektów map zagrożenia powodziowego,

d)  planów zarządzania ryzykiem powodziowym;

3)   opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie Śląskiemu powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

4)   nadzorowanie tworzenia procedur i realizacji zadań w ramach „Wykazu przedsięwzięć
i procedur systemu zarządzania kryzysowego”, w tym:

a)    przygotowywanie i aktualizowanie modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych,

b)   przygotowanie i aktualizowanie środków reagowania kryzysowego, stanowiących katalog działań uruchamianych w każdym stanie gotowości obronnej państwa;

5)   gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

6)   planowanie działań na rzecz ochrony infrastruktury (obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów administracji publicznej) oraz ludności celem przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych;

7)   planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

8)   obsługa kancelaryjno - biurowa Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

9)   planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu merytorycznego działania komórek wewnętrznych Wydziału, z wyjątkiem szkoleń całkowicie dotyczących realizacji zadań obronnych;

10)    prowadzenie kontroli procesu organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego;

11)    planowanie i organizowanie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

12)    upowszechnianie problematyki dotyczącej zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wśród ludności województwa oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania
w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, poprzez sprawowanie nadzoru oraz zapewnienie organizacji i realizacji na terenie województwa śląskiego zadań zlecanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, zaś na potrzeby Wydziału przygotowywanie materiałów promocyjnych (broszur, ulotek);

13)    współudział w opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony przeciwpowodziowej;

14)    realizowanie zadań przypisanych Wojewodzie Śląskiemu w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, wymienionych w ust. 2 w pkt 1- 8 i w pkt 11;

15)    weryfikowanie składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości szkód materialnych poniesionych na skutek powodzi i oświadczeń o wartości uzyskanej pomocy publicznej oraz ich ewidencjonowanie;

16)    sporządzanie analiz zagrożeń i prognoz, w tym:

a)    zarządzanie specjalistycznymi systemami informatycznymi używanymi w systemie zarządzania kryzysowego, np. ArcGIS 10.1 for Server, PostgreSQL,

b)   opracowywanie i aktualizowanie warstw tematycznych geograficznego systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

c)    wykonywanie analiz przestrzennych na podstawie danych geograficznego systemu informacyjnego,

d)   analiza przyczyn, przebiegu i skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych, przebiegu sytuacji kryzysowych i rozwoju sytuacji w województwach ościennych oraz za granicą państwa;

17)    udział w pracach wojewódzkiej komisji ds. weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej;

18)    opracowywanie i aktualizowanie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców, o którym mowa w ustawie
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

19)    przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania wprowadzonych ograniczeń
w odniesieniu do paliw stałych lub ciepła.

 

  1. Do zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych należy:

1)   weryfikowanie strat w mieniu jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;

2)   analizowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się
o dofinansowanie z budżetu państwa zadań z zakresu usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;

3)   przygotowywanie umów o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

4)   rozliczanie środków przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

5)   realizowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom;

6)   realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” oraz uchwały
Nr 169/2014  Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”;

7)   prowadzenie spraw (mediacje i proponowanie środków zaradczych) w sytuacji ograniczeń w dostawach energii cieplnej i elektrycznej podmiotom istotnym dla funkcjonowania
i bezpieczeństwa ludności;

8)   opracowywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego;

9)   współuczestniczenie w opracowaniu, aktualizowaniu i uzgadnianiu planów zapewniających współdziałanie jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji, a także ochronę i zapewnienie ludności warunków przetrwania
w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny, tj. planu:

a)         zarządzania kryzysowego,

b)        ochrony przed powodzią,

c)         postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;

10)    współuczestniczenie w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych
i w czasie wojny,

11)    podejmowanie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom oraz usuwaniem ich skutków, mających na celu współudział wszystkich jednostek w tym administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji pozarządowych, m. in. udział w przeglądach cieków wodnych, urządzeń hydrotechnicznych oraz udział w pracach komisji weryfikujących osuwiska;

12)    sporządzanie opinii:

a)   w sprawie wniosków o środki finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

b)  do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu budowlanego w ramach realizacji projektu pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa”,

c)   do wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ich mieniu,

d)  do projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”;

13)    przygotowywanie rozporządzeń w sprawie:

a)   określenia rozmiaru i czasu korzystania z każdej wody na potrzeby zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieżenia poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć –
w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych – w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Redakcja strony: Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2120

Realizacja: IntraCOM.pl