Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Obronnych - ZKV

Kierownik Oddziału

Robert Krupa

tel. 32 20 77 248

 

 Zadania

Do zadań Oddziału do Spraw Obronnych należy nadzorowanie, koordynowanie
i realizacja przygotowań obronnych w województwie, a w szczególności:

1)    realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a)   koordynowanie opracowania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b)  opracowanie i aktualizowanie rocznego planu szkolenia obronnego województwa śląskiego oraz programu szkolenia w województwie śląskim na sześcioletni okres planistyczny,

c)   koordynowanie opracowania i aktualizowania planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa śląskiego na potrzeby obronne,

d)  koordynowanie opracowania i aktualizowania planów:

-  przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego,

-  przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa sporządzanych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcą, dla których podmiotami tworzącymi nie są jednostki samorządu terytorialnego,

-  przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa sporządzanych przez podmioty lecznicze inne niż nie będące przedsiębiorcami na wniosek właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu,

e)  opracowywanie „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa śląskiego” oraz „Narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa śląskiego”,

f)   przygotowanie propozycji określających szczegółowe kierunki działania kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej
w zakresie realizacji zadań obronnych, w tym przygotowywanie projektów dokumentów nakładających zadania związane z właściwością wymienionych organów wynikające z planów operacyjnych i programów obronnych,

g)  przygotowanie wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa,

h)  tworzenie, doskonalenie oraz koordynowanie funkcjonowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim na potrzeby obrony państwa,

i)    organizowanie i koordynowanie działań z zakresu Host Nation Support związanych
z wypełnianiem roli państwa gospodarza dla zabezpieczenia pobytu i przemieszczania wojsk obcych na obszarze województwa;

2)    przygotowanie Urzędu do działania w czasie kryzysu i wojny, w tym:

a)   koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania Wojewody,

b)  opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji obronnej Urzędu;

3)    koordynowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez organy samorządu terytorialnego, w tym:

a)   koordynowanie procesu opracowywania, uzgadniania oraz zatwierdzania planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządowych województwa śląskiego
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b)  koordynowanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji zadań systemu doręczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowywania obwieszczeń ministra właściwego do spraw obrony narodowej
o ogłoszeniu powszechnej mobilizacji, w tym:

-  opracowywanie i aktualizowanie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa,

-  prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskiej sporządzonych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu),

-  planowanie wydatków finansowych związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz przeznaczaniem osób do pełnienia funkcji kuriera,

c)   określanie trybu przygotowania realizacji i uruchamiania zadań związanych z funkcjonowaniem samorządów w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym systemu stałych dyżurów i stanowisk kierowania,

d)  koordynowanie działalności związanej z planowaniem i nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym:

-  prowadzenie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa,

-  planowanie wydatków finansowych związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa,

-  nadzorowanie zadań związanych z planowaniem, typowaniem i nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa,

-  analizowanie potrzeb i możliwości realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych przez organy gmin na obszarze województwa,

e)  koordynowanie planowania przez organy administracji samorządowej kontroli realizacji zadań obronnych,

f)   wydawanie decyzji w I i II instancji w zakresie świadczeń na rzecz obrony;

4)    przygotowanie i koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez przedsiębiorców, na których Wojewoda nałożył obowiązek ich wykonywania, w tym:

a)   koordynowanie i nadzór nad procesem opracowywania, uzgadniania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa pozostających we właściwości Wojewody,

b)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do militaryzacji wybranych jednostek organizacyjnych, w tym zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych;

5)    planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego, w tym uzgadnianie planów i programów szkolenia obronnego opracowywanych przez organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, na których Wojewoda nałożył zadania obronne;

6)    planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli problemowych realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz inne podmioty;

7)    koordynowanie przygotowania zadań przypisanych Wojewodzie do realizacji w czasie stanu wojennego;

8)    planowanie i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania obronne,
w tym:

a)   planowanie potrzeb finansowych na realizację zadań obronnych,

b)  opracowywanie budżetu Wojewody w ramach realizacji zadań obronnych na kolejny rok budżetowy, jego bieżąca realizacja oraz sporządzenie okresowych sprawozdań
z wykonywania wydatków w tym zakresie,

c)   przygotowanie dyspozycji przekazania środków finansowych w zakresie określonych rozdziałów budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących zadania obronne, nad którymi Wojewoda sprawuje nadzór w zakresie realizowanych przez nie zadań na rzecz obrony państwa;

9)    współdziałanie z ministerstwami, instytucjami centralnymi, wydziałami Urzędu, jednostkami administracji zespolonej i niezespolonej, organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie przygotowań obronnych realizowanych na terenie województwa;

10)     współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki przy opracowaniu projektu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego;

11)     sporządzanie wniosków Wojewody do ministra właściwego do spraw gospodarki
w sprawie udostępniania rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie obronności państwa.


Redakcja strony: Oddział do Spraw Obronnych - ZKVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2011

Realizacja: IntraCOM.pl