Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV

Kierownik Oddziału

 Roman Dudek

tel. 32 20 77 707

 

 Zadania

Do zadań Oddziału do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki należy koordynowanie działań związanych z obroną cywilną w województwie, a w szczególności:

realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w tym:

a)   sporządzanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej (OC) oraz dokonywanie uzgodnień w zakresie planów opracowywanych przez szefów obrony cywilnej powiatów (w tym planów ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia), a także jednostek organizacyjnych obrony cywilnej tworzonych przez Wojewodę,

b)  opracowywanie „Wojewódzkiego planu obrony cywilnej”, „Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa” oraz „Rocznego Planu Realizacji Zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego”,

c)   koordynowanie opracowywania i opiniowanie powiatowych planów obrony cywilnej,

d)  ocena stanu przygotowań obrony cywilnej na szczeblu wojewódzkim i samorządowym,

e)  tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

f)   koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z zapewnieniem dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych, w tym opiniowanie „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”,

g)  nadzorowanie przygotowania budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urządzeń,

h)  opiniowanie i uzgadnianie wojewódzkiego i powiatowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

i)    koordynowanie i nadzorowanie przygotowania ewakuacji ludności, w tym udzielanie powiatom wsparcia w organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze województwa oraz przygotowywanie projektów rozporządzeń porządkowych Wojewody,

j)    integrowanie sił obrony cywilnej oraz inicjowanie działalności standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej poprzez opracowywanie stosownych zarządzeń, wytycznych i instrukcji Wojewody, mających na celu regulację i ujednolicenie działalności obrony cywilnej na terenie województwa, a także występowanie z inicjatywami w tym zakresie do Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

k)   uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowanych przez operatorów infrastruktury krytycznej;

2)    współpraca z Oddziałem do Spraw Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy przygotowywaniu i realizacji szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie OC;

3)    koordynowanie zaopatrywania w sprzęt i środki niezbędne do realizacji zadań OC oraz sprzęt przeciwpowodziowy, dokonywanie niezbędnych zakupów, prowadzenie baz danych, ewidencji magazynowych dotyczących ilości i rodzaju sprzętu OC zgromadzonego w Wojewódzkim Magazynie Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i  Rezerw z siedzibą w Tychach i filią w Katowicach-Szopienicach oraz pozostającego w dyspozycji szefów obrony cywilnej powiatów;

4)    prowadzenie i nadzór nad Wojewódzkim Magazynem Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw z siedzibą w Tychach i filią w Katowicach-Szopienicach oraz pracowni legalizacji urządzeń dozymetrycznych zlokalizowanej w siedzibie magazynu w Tychach, w tym:

a)   wyposażenie i utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw z siedzibą w Tychach i filią w Katowicach oraz prowadzenie gospodarki magazynu, w tym:

-   przyjmowanie i wydawanie sprzętu przeciwpowodziowego zgodnie dokumentami przychodowo-rozchodowymi,

-   prowadzenie dokumentacji magazynowej,

-   wykonywanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu przeciwpowodziowego przechowywanego w Magazynie;

5)    współudział w wykonywaniu zadań Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w zakresie zabezpieczenia logistycznego w ramach powołanej zarządzeniem Wojewody grupy roboczej;

6)    prowadzenie spraw dotyczących wyróżnienia pracowników administracji publicznej i podmiotów gospodarczych realizujących zadania obronne i obrony cywilnej medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;

7)    gromadzenie i aktualizowanie baz danych dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej poprzez prowadzenie Bazy Szefa OC w systemie ARCUS - 2005;

8)    sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony ludności;

9)    kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych oraz prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności w powiatach i miastach na prawach powiatu;

10)     nadzór nad organizacją przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony ludności;

11)     prowadzenie ewidencji instruktorów obrony cywilnej w województwie oraz organizowanie egzaminów weryfikujących ich kwalifikacje;

12)     udzielanie i rozliczanie środków finansowych na:

a)   zadania obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu,

b)  szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności,

c)   szkolenia formacji, w tym lotniczych formacji obrony cywilnej;

13)     prowadzenie ewidencji urządzeń obrony cywilnej służących do przeprowadzania zabiegów sanitarnych i specjalnych;

14)     prowadzenie gospodarki i ewidencji środków trwałych pozostających w dyspozycji Wydziału.


Redakcja strony: Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2265

Realizacja: IntraCOM.pl