Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc

Kierownik Oddziału

 Krzysztof Kabała

tel.  32 20 77 522

p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału

Krzysztof Budek 

 tel.  32 20 77 521
 budek ">k@katowice.uw.gov.pl


Zadania

Do zadań Oddziału do Spraw Odszkodowań należy w szczególności:

1) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obejmujących:

a)  wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi krajowe
i wojewódzkie,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na pas drogowy, stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich w sprawie stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu,

d) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji lokalizacyjnych,

e) wyznaczanie właścicielom nieruchomości terminu do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod drogi krajowe (autostrady, drogi ekspresowe),

f)  wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe dróg krajowych (autostrad, dróg ekspresowych),

g)  wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych (autostrad, dróg ekspresowych),

h) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie zezwolenia na ograniczenie korzystania z nieruchomości i o odszkodowaniu,

i) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

j) rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów miast) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, orzekających o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe i gminne zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wydawanie w tym zakresie decyzji w drugiej instancji,

k) rozpatrywanie skarg na bezczynność starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w związku
z postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe i gminne zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

l) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydawane przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe i gminne zgodnie
z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

m) rozpatrywanie odwołań od decyzji odszkodowawczych za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z wydawanymi przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych,

n)  przeprowadzanie w starostwach oraz miastach na prawach powiatu kontroli w sprawach odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

o) prowadzenie nadzwyczajnych postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o ustawę Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji wydanych przez organ pierwszej instancji;

2) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o transporcie kolejowym obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod linie kolejowe,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji lokalizacyjnych,

d) wydawanie w pierwszej instancji decyzji o oddaniu w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których planowana jest budowa lub przebudowa dróg krajowych;

3) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego obejmujących:

a) nabywanie przez Wojewodę od dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod lotniska użytku publicznego,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonych na inwestycje w zakresie lotniska użytku publicznego,

d) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

e) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji lokalizacyjnych;

4) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji lokalizacyjnych;

5) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, z dniem w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna,

d) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

6)  realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obejmujących wydawanie decyzji w pierwszej instancji  o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji lokalizacyjnych;

7) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na budowę obiektów energetyki jądrowej,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji o odszkodowaniu za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

d) zawieranie umów o ustanowienie użytkowania wieczystego;

8) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

d) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali oraz ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego,

e) uzgadnianie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz wypłata odszkodowań,

f) wypowiadanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego,

g) ustalanie opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu;

9) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obejmujących:

a) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod realizację strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

b) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynikającego z wejścia w teren przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

c) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

d) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na strategiczne inwestycje
w zakresie sieci przesyłowych stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarządu
w odniesieniu do gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

e) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków, innych urządzeń trwale
z gruntem związanych i lokali znajdujących się na nieruchomościach przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,

f) ustalenia warunków użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,

g) uzgadnianie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa
na rzecz Skarbu Państwa oraz wypłata odszkodowań,

h) wypowiadanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania do używania osobie trzeciej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,

i) ustalanie opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,

j) nabywanie od dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego pozostałej części nieruchomości nienadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, w związku z przejęciem części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych;

10) realizowanie zadania Wojewody wynikającego z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa obejmującego wydawanie decyzji
w pierwszej instancji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, które zostały przeznaczone na drogi krajowe, lotniska użytku publicznego, budowle przeciwpowodziowe;

11) realizowanie zadania Wojewody wynikającego z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych obejmującego wyrażanie zgody starostom na utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomościach Skarbu Państwa;

12) finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji publicznych, o których mowa w pkt 1-9;

13) udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wyboru biegłych rzeczoznawców majątkowych sporządzających wycenę nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji publicznych, o których mowa w pkt 1-9 oraz weryfikacja pod względem formalno-prawnym i odbiór wykonanych przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych;

14) prowadzenie postępowań należących do Wojewody w trybie nadzwyczajnym w oparciu o ustawę Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wznowienia, zmiany, uchylenia bądź wygaśnięcia decyzji dotyczących zadań realizowanych przez Oddział;

Redakcja strony: Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIcRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2661

Realizacja: IntraCOM.pl