Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV

Kierownik Oddziału

 Tomasz Knapik

   tel.  32 20 77 397

Zadania

Do zadań Oddziału Transportu i Gospodarki należy w szczególności:

1) realizacja zadań Wojewody określonych w ustawie Prawo energetyczne i przepisach wykonawczych w zakresie:

a) uzgadniania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła,

b) przygotowywania zgłoszeń do ministra właściwego do spraw gospodarki o potrzebie wprowadzania ograniczeń w odniesieniu do paliw stałych lub ciepła, zgodnie z przekazanym przez przedsiębiorstwo energetyczne zawiadomieniem,

c) wydawania na wniosek odbiorcy - po wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży paliw stałych - upoważnień na zakup określonej ilości paliw,

d) przeprowadzania kontroli wprowadzonych ograniczeń w zakresie przestrzegania i ich stosowania w odniesieniu do paliw stałych lub ciepła;

2) realizowanie zadań w zakresie wspierania mieszkalnictwa w tym:

a) ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Katowice oraz województwa,

b) sporządzanie - na wniosek starosty - projektu zarządzenia wojewody w sprawie udzielenia staroście zgody na obniżenie stawek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa dla najemców o niskich dochodach;

3) realizacja zadań Wojewody określonych w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z powołaniem przez Wojewodę komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz jej działalnością, w tym rozpatrywanie skarg i zastrzeżeń dotyczących przebiegu egzaminu,

b) przygotowania projektu wewnętrznego regulaminu pracy komisji i przekazywanie go Wojewodzie do zatwierdzenia,

c) prowadzenia ewidencji instruktorów techniki jazdy,

d) wydawania świadectw instruktora techniki jazdy,

e) wydawania decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

f) wydawania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

g) wydawania decyzji o wykreślaniu instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy,

h) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

i) wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy,

j) wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy,

k) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy,

l) sprawowania nadzoru nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy w tym przeprowadzanie kontroli ośrodków doskonalenia techniki jazdy,

m) prowadzenia ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy,

n) sporządzania, na podstawie rocznych sprawozdań starostów, zbiorczego sprawozdania z terenu województwa za rok miniony i przedstawiania go ministrowi właściwemu do spraw transportu;

4) realizacja zadań Wojewody określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania,
w tym:

a) dokonywanie ocen organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,

b) rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, ze względu na interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego,

c) nakazywanie zmiany organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego;

5) realizacja zadań Wojewody określonych w ustawie o transporcie drogowym w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z powołaniem przez Wojewodę komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, w szczególności przechowywanie i archiwizowanie arkuszy odpowiedzi i protokołów egzaminacyjnych,

b) prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji zawodowej,

c) wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia,

d) wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru ośrodków szkolenia,

e) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia,

f) sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, w tym przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia,

g) wydawania osobom, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację uzupełniającą świadectw kwalifikacji zawodowej;

6) realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa tuneli położonych w transeuropejskiej sieci drogowej, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie:

a) wydawania na wniosek zarządzającego tunelem pozwoleń na użytkowanie tunelu w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o drogach publicznych,

b) wyłączania z użytkowania lub ograniczania użytkowania tunelu na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, jeśli nie są  spełnione wymagania bezpieczeństwa,

c) określania warunków umożliwiających wznowienie użytkowania tunelu,

d) przeprowadzania badań i kontroli tunelu oraz opracowywania stosownych wymagań bezpieczeństwa,

e) przeprowadzania kontroli:

- umieszczenia w siedzibie urzędnika zabezpieczenia planów bezpieczeństwa,

- tunelu pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa,

- wprowadzenia działań niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa,

f) powiadamiania zarządzającego tunelem i urzędnika zabezpieczenia o konieczności podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo tunelu.

 Wnioski i pliki do pobrania związane ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Transportu i Gospodarki [POBIERZ],

 

 

Redakcja strony: Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2470

Realizacja: IntraCOM.pl