Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia

 

Zadania

1) przygotowywanie decyzji w sprawach:

a) odmowy wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy wpisu zmian w rejestrze i wykreślenia podmiotu z rejestru,

b) wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

c) zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

d) nałożenia kary pieniężnej na kierownika podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w przypadku czasowego zaprzestania jego działalności całkowicie lub częściowo w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych bez zachowania trybu określonego przepisami,

e) nałożenia kary pieniężnej na podmiot leczniczy w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w terminie określonym
w ustawie o działalności leczniczej;

f) nałożenia kary pieniężnej na ostatniego kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, likwidatora albo syndyka w przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej

2) prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mających siedzibę na obszarze województwa śląskiego w tym:

a) dokonywanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wpisu zmian w rejestrze,

b) wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;

3) nadawanie podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom i komórkom organizacyjnym jego zakładu leczniczego resortowych kodów identyfikacyjnych, zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) wyznaczanie terminu podjęcia działalności przez podmiot leczniczy, jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności w określonym zakresie;

5) wydawanie na wniosek strony odpisów ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;

6) współuczestniczenie w opiniowaniu uchwał rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa z zakresu działalności leczniczej – w ramach funkcji nadzorczych wojewody;

7) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przedstawicieli wojewody do rad społecznych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w tym przygotowanie projektów aktów wyznaczających ww. przedstawicieli;

8) wydawanie zarządzeń dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych, dla których wojewoda jest organem tworzącym oraz rozporządzeń lub zarządzeń o likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

9) Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

a) powoływanie członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych,

b) powoływanie członków Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia IOWISZ

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych [ 1 ]
oświadczenie do RPWDL.doc oświadczenie do RPWDL.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
19-02-28 13:56
Dowgird Jędrzej
33.5KB

Redakcja strony: Oddział do Spraw Organizacji Ochrony ZdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3709

Realizacja: IntraCOM.pl