Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej

Kierownik Oddziału

Alina Tarczoń - Borsa

32 20 77 458
458

 

Zadania

1. Prowadzenie spraw związanych z typowaniem – w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lekarzy i średniego personelu medycznego do składów Wojewódzkiej i Powiatowej Komisji Lekarskich;

2. Przygotowanie projektów rozporządzeń w sprawie;

• ogłaszania lub odwoływania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części, na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

• nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego na terenie województwa;

3. Przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa;

4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizacje zadań z zakresu:

• ochrony zdrowia;

- na realizację zadań zleconych gminom w zakresie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

- na realizację zadań gmin uzdrowiskowych wykonujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,

• zabezpieczenia społecznego:

- w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

• ratownictwa medycznego:

- sporządzanie kalkulacji rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego umieszczanych   w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w okresie aktualizacji Planu,

- przygotowanie i przedstawianie corocznie Ministrowi Zdrowia założeń dot. finansowania zespołów ratownictwa medycznego, stanowiących podstawę do podziału środków z budżetu państwa na zadania ratownictwa medycznego,

- współpraca z ŚOW NFZ w zakresie realizacji zadań związanych z finansowaniem działalności zespołów ratownictwa medycznego objętych zapisami umowy o udzielenie dotacji na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego wraz z rozliczaniem tych środków – comiesięczna obsługa uruchamiania transz związanych z dotacją, rozliczanie wykorzystanych dotacji; obsługa uruchamiania środków przeznaczonych na rozliczenie świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

5. Realizacja prawomocnych wyroków i ugód sądowych;

6. Wydawanie zarządzeń w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości,

7. Prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

8. Prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Redakcja strony: Oddział do Spraw Polityki ZdrowotnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2171

Realizacja: IntraCOM.pl