Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III

Kierownik Oddziału

 Bożena Gindera - Malicka

  tel.  32 20 77 536

Zadania

Do zadań Oddziału Nadzoru Urbanistycznego należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

a) badanie zgodności z prawem uchwał rad gmin oraz sejmiku województwa w sprawach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu odbudowy, audytu krajobrazowego, uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń lub ich zmian oraz:

- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących postępowanie nadzorcze,

- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,

- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

- współdziałanie z Wydziałem Nadzoru Prawnego w zakresie wnoszenia skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym przygotowanie opinii o zasadności skargi kasacyjnej,

- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

- prowadzenie wykazu rozstrzygnięć nadzorczych,

b) uzgadnianie i opiniowanie projektów dokumentów planistycznych (projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu odbudowy) w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz w zakresie uwzględnienia w treści dokumentów planistycznych zadań rządowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

c) wzywanie gmin do uchwalenia - w wyznaczonym terminie - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w przypadkach nieujęcia w studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim, które uwzględnione zostały w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programie zawierającym zadania rządowe służące realizacji takiego celu, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - sporządzanie i wydawanie w trybie zarządzenia zastępczego Wojewody - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) przygotowanie projektów zarządzeń zastępczych Wojewody, wydawanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku niewprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż kopalin,

e) opracowanie audytu krajobrazowego i przygotowanie projektu zarządzenia zastępczego przyjmującego audyt krajobrazowy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, w przypadku nie uchwalenia audytu krajobrazowego przez sejmik województwa w wyznaczonym terminie,

f) rozpatrywanie skarg obywateli, dotyczących niezgodnych z prawem działań organów gmin w sprawach planowania przestrzennego;

2) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego, w tym:

a) opracowywanie wniosków, wynikających z programów zawierających zadania rządowe służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym do:

- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

b) opiniowanie projektów:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w zakresie najistotniejszych uchybień mogących mieć wpływ na ocenę zgodności z prawem uchwalonych na ich podstawie dokumentów planistycznych;

3) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych;

4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych;

5) uzgadnianie projektów decyzji wydawanych w pierwszej  instancji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi oraz inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wpisanymi do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego;

6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, określonych w pkt 3 i 4;

7) prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym województwa, powiatów i gmin w celu wydania opinii w imieniu Wojewody i przekazania jej ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego oraz ustalania i zmiany ich granic, nazw oraz siedzib ich władz,

b) ustalania, zmiany lub znoszenia urzędowych nazw miejscowości, ich części oraz obiektów fizjograficznych, a także określenia lub zmiany rodzaju miejscowości lub obiektu fizjograficznego,

c) nadania gminie lub miejscowości statusu miasta,

d) przygotowania wniosków do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie pełnomocnika do spraw połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy albo pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu;

8) nakładanie kar na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

9) prowadzenie wykazu wniosków o wydanie decyzji i wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego;

10) wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie:

a) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawach pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód dla celów rybackich,

b) stwierdzenia z urzędu wygaśnięcia decyzji o ustanowieniu stref ochronnych;

11) prowadzenie kontroli:

a) wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie:

- wydawania przez marszałka województwa postanowień, decyzji, pozwoleń zintegrowanych dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia jest obligatoryjne oraz dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wskazane wyżej,

-  uchwalania przez sejmik województwa: Programów ochrony powietrza, Programów ochrony środowiska przed hałasem, Obszarów ograniczonego użytkowania,

- prowadzenia przez marszałka województwa rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc   występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

- wszczynania przez marszałka województwa na wniosek prowadzącego instalację, procedury ustalania programu dostosowawczego,

b) wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie:

-  gospodarowania przez starostów innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa,

- wydawania przez starostów decyzji, stwierdzających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

- wydawania przez marszałka województwa i starostów decyzji ustalających linię brzegu,

- wydawania przez starostów decyzji rozgraniczających grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów,

- wydawania pozwoleń wodno-prawnych przez marszałka województwa oraz starostów,

- wydawania przez marszałka województwa i starostów decyzji ustalających wysokość odszkodowania;

12) wydawanie opinii Wojewody w zakresie spełniania przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

13) dokonywanie uzgodnień pod względem merytorycznym projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie tworzenia i znoszenia stref ochronnych ujęć wody;

14) udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

15) kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji podmiotowej dla spółek wodnych na wykonanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne;

16)  wydawanie postanowień w przedmiocie uzgodnienia decyzji marszałka województwa w sprawie zasięgu i projektu technicznego melioracji wodnych przewidzianych do wykonania przez spółkę wodną ubiegającą się o dotację z budżetu państwa lub pomoc finansową z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

17) współdziałanie z Wieloosobowym stanowiskiem pracy do spraw budżetu w zakresie uzgadniania współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków pomocowych oraz wykonania na koszt Skarbu Państwa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

18)  wydawanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie ustalenia terminu oraz warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna nie dojdzie w tej kwestii do zawarcia porozumienia między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem;

19) dokonywanie uzgodnień pod względem merytorycznym projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000;

20)  współpraca z:

a) marszałkiem województwa w zakresie przygotowywania programów i strategii wojewódzkich z zakresu planów ochrony parków krajobrazowych oraz ochrony środowiska,

b) Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie przygotowywania planów ochrony rezerwatów oraz planów zadań ochronnych obszarów NATURA 2000,

c) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie przygotowywania dokumentów z zakresu korzystania z wód,

d) organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz branżowymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie ochrony środowiska.

21) realizowanie zadań wynikających  z ustawy o związkach metropolitalnych, w tym:

a) opiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia związku metropolitalnego,

b) przygotowywanie wniosku o wyznaczenie pełnomocnika  do spraw utworzenia związku metropolitalnego;

22) realizowanie zadań wynikających  z ustawy o rewitalizacji, w  tym: 

a)  wydawanie opinii  w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego  w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b)  badanie zgodności z  prawem uchwał wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przystępowania do sporządzeniami gminnego programu rewitalizacji, uchwalania gminnego programu rewitalizacji, przystępowania do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji, uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, w tym:

- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących postępowanie nadzorcze,

- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,

- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Redakcja strony: Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/IIIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1625

Realizacja: IntraCOM.pl