Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III

Kierownik Oddziału

 Bożena Gindera - Malicka

  tel.  32 20 77 536

Zadania

Do zadań Oddziału Nadzoru Urbanistycznego należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

a) badanie zgodności z prawem uchwał rad gmin oraz sejmiku województwa w sprawach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu odbudowy, audytu krajobrazowego, uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń lub ich zmian a także uchwał uchwał przygotowanych na podstawie ustawy o ułatwieniach  w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz:

- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących postępowanie nadzorcze,

- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,

- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

- współdziałanie z Wydziałem Nadzoru Prawnego w zakresie wnoszenia skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym przygotowanie opinii o zasadności skargi kasacyjnej,

- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

- prowadzenie wykazu rozstrzygnięć nadzorczych,

b) uzgadnianie i opiniowanie projektów dokumentów planistycznych (projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu odbudowy) w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz w zakresie uwzględnienia w treści dokumentów planistycznych zadań rządowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

c) wzywanie gmin do uchwalenia - w wyznaczonym terminie - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w przypadkach nieujęcia w studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim, które uwzględnione zostały w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programie zawierającym zadania rządowe służące realizacji takiego celu, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - sporządzanie i wydawanie w trybie zarządzenia zastępczego Wojewody - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) przygotowanie projektów zarządzeń zastępczych Wojewody, wydawanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku niewprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż kopalin,

e) opracowanie audytu krajobrazowego i przygotowanie projektu zarządzenia zastępczego przyjmującego audyt krajobrazowy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, w przypadku nie uchwalenia audytu krajobrazowego przez sejmik województwa w wyznaczonym terminie,

f) rozpatrywanie skarg obywateli, dotyczących niezgodnych z prawem działań organów gmin w sprawach planowania przestrzennego;

2) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego, w tym:

a) opracowywanie wniosków, wynikających z programów zawierających zadania rządowe służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym do:

- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

b) opiniowanie projektów:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w zakresie najistotniejszych uchybień mogących mieć wpływ na ocenę zgodności z prawem uchwalonych na ich podstawie dokumentów planistycznych;

3) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych;

4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych;

5) uzgadnianie projektów decyzji wydawanych w pierwszej  instancji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi oraz inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wpisanymi do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego;

6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, określonych w pkt 3 i 4;

7) prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym województwa, powiatów i gmin w celu wydania opinii w imieniu Wojewody i przekazania jej ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego oraz ustalania i zmiany ich granic, nazw oraz siedzib ich władz,

b) ustalania, zmiany lub znoszenia urzędowych nazw miejscowości, ich części oraz obiektów fizjograficznych, a także określenia lub zmiany rodzaju miejscowości lub obiektu fizjograficznego,

c) nadania gminie lub miejscowości statusu miasta,

d) przygotowania wniosków do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie pełnomocnika do spraw połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy albo pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu;

8) nakładanie kar na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

9) prowadzenie wykazu wniosków o wydanie decyzji i wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego;

10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, w tym badanie zgodności z prawem uchwał wydanych przez zgromadzenie związku metropolitalnego w zakresie kształtowania ładu przestrzennego,  a w szczególności uchwalanie studium  metropolitalnego, w tym:

- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących postępowanie nadzorcze,

- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,

- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu administracyjnego ;

11) realizowanie zadań wynikających  z ustawy o rewitalizacji, w  tym: 

a)  wydawanie opinii  w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego  w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b)  badanie zgodności z  prawem uchwał wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przystępowania do sporządzeniami gminnego programu rewitalizacji, uchwalania gminnego programu rewitalizacji, przystępowania do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji, uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, w tym:

- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących postępowanie nadzorcze,

- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,

- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Redakcja strony: Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/IIIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2626

Realizacja: IntraCOM.pl