Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII

Kierownik Oddziału

 Joanna Lanczek

   tel.  32 20 77 927
lanczekj

Zadania

Do zadań Oddziału Inwestycji Publicznych należy w szczególności:

1) realizowanie zadań Wojewody jako organu pierwszej instancji w sprawach lokalizacji inwestycji publicznych i zezwoleń na ich realizację, w tym:

a) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich,

b) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich,

c) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

d) wydawanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

e) wydawanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

f) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

g) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

h) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,

i) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

j) wydawanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

2) prowadzenie postępowań należących do Wojewody, jako organu wyższego stopnia w stosunku do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) w sprawach lokalizacji powiatowych i gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń na realizację tych inwestycji:

a) w trybie zwykłym w sprawach określonych w obowiązujących przepisach,

b) w trybie nadzwyczajnym w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wznowienia, stwierdzenia nieważności, zmiany bądź uchylenia decyzji wydanych przez organy pierwszej instancji w zakresie dróg gminnych i powiatowych;

3) nakładanie kar na starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) za nieterminowe wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w stosunku do dróg powiatowych i gminnych;

4) przeprowadzanie w starostwach (miastach na prawach powiatu) kontroli w zakresie terminowości wydawania przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;

5) opiniowanie miejscowego planu odbudowy w zakresie zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji lub o zezwoleniu na realizację inwestycji: drogi krajowej lub wojewódzkiej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, przedsięwzięcia EURO 2012, regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

6) prowadzenie wykazu wniosków o wydanie decyzji i wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych;

7) prowadzenie spraw w odniesieniu do dróg krajowych (w tym autostrad płatnych i dróg ekspresowych) i wojewódzkich w zakresie udziału Wojewody w postępowaniu dotyczącym ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, we współpracy z właściwymi zarządami dróg oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, w tym udział w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

8) wydawanie upomnień i tytułów wykonawczych poprzedzających postępowania egzekucyjne mające na celu wydanie nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego na mocy decyzji o lokalizacji drogi oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

9) prowadzenie postępowań należących do Wojewody w trybie nadzwyczajnym w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wznowienia postępowania, zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia bądź uchylenia decyzji wydanych przez Oddział.

 Wnioski i pliki do pobrania związane ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Inwestycji Publicznych [ POBIERZ]

 

Redakcja strony: Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIIIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2275

Realizacja: IntraCOM.pl