Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej

Kierownik Oddziału

Mariola Rejdak

322077603
  603

W tym:

Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej

 

Zadania

Organizacja badań statystycznych na terenie woj. śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia - pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikacja danych uzyskanych w związku z realizacją badań statystycznych zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonych w przepisach prawa.

• Zakres podmiotowy realizowanych badań:
– podmioty wykonujące działalność leczniczą,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki naukowo-badawcze zatrudniające kadrę medyczną, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

• Zakresu przedmiotowego realizowanych badań:
– zachorowania i leczeni na wybrane choroby;
– profilaktyka - profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach;
– kadra medyczna ochrony zdrowia;
– infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie.

2. Kontrola poprawności danych zawartych w jednostkowych formularzach sprawozdawczych MZ,  sporządzanie zestawień zbiorczych, ich analiza oraz transmisja danych do właściwych pomiotów na poziomie centralnym, w tym administrowanie na poziomie regionalnym Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

3. Koordynacja i nadzór nad pracami statystyczno-sprawozdawczymi jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, w szczególności w zakresie legalności, poprawności metodologicznej i terminowości.

4. Analiza danych i informacji uzyskanych w badaniach statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
w tym w szczególności:
• Opracowywanie mierników stanu zdrowia, wskaźników i współczynników statystycznych oraz wyznaczanie prawidłowości,
zależności i nasileń w występowaniu masowych zjawisk zdrowotnych
• Analiza retrospektywna mierników zdrowia oraz wskaźników opisujących zasoby ochrony zdrowia i ich funkcjonowanie.
• Analiza zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego na podstawie wybranych wskaźników w powiązaniu
z wybranymi cechami demograficznymi populacji województwa śląskiego.

5. Opracowywanie przedmiotowych analiz tematycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
w tym w szczególności w zakresie:

• Umieralności niemowląt
• Stanu zdrowia dzieci i młodzieży
• Stanu zdrowia osób powyżej 19 roku życia
• Zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych
• Zachorowalności i umieralności z powodu gruźlicy i chorób płuc
• Zatrudnienia kadr ochrony zdrowia
• Funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej
• Funkcjonowania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
• Leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

6.Opracowywanie danych i analiz określających specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w związku z tworzeniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalaniem i monitorowaniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

7. Publikowanie i prezentacja materiałów o stanie zdrowia mieszkańców województwa śląskiego i funkcjonowaniu wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego.

8. Opracowywanie danych i informacji dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej w regionie,
w szczególności w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych.

Badania statystyczne realizowane przez Oddział Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej  - wykaz sprawozdań

Rodzaj sprawozdania

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki nad uczniami w szkołach

MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

MZ-15 - roczne sprawozdanie z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

MZ-29 A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

MZ-30 – roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

MZ-88 – roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-89 – roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą


Redakcja strony: Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki MedycznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2615

Realizacja: IntraCOM.pl