Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV

Kierownik Oddziału

 Adam Wolny

  tel.  32 20 77 516

Zadania

Do zadań Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji, należy w szczególności:

1)  prowadzenie postępowań należących do Wojewody, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę, zmian pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, udostępniania terenu sąsiedniej nieruchomości, wobec zgłoszenia sprzeciwu:

a) w trybie zwykłym w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane,

b) w trybie nadzwyczajnym, w oparciu o ustawę Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach wznowienia, stwierdzenia nieważności, zmiany bądź uchylenia decyzji i pozwoleń wydanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji,

c) w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

1a) wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy znajdującego się na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji w przypadku gdy lokator nie opóźnił, na czas wykonywania robót budowlanych, lokalu  w  wyznaczonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminie.

2) rozpatrywanie skarg na bezczynność starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;

3)  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w sprawach należących do Wojewody jako organu wyższego stopnia w stosunku do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), w szczególności w zakresie:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych (z wyłączeniem budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych),

c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej (z wyłączeniem budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych),

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

4) uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami w sprawach należących do Wojewody jako organu wyższego stopnia w stosunku do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu);

5) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, w tym z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego z terenu województwa śląskiego, a także ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału;

6) przeprowadzanie w starostwach oraz w miastach na prawach powiatu kontroli z zakresu spraw administracji architektoniczno–budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane;

7) nakładanie na organy administracji architektoniczno-budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na budowę.

Redakcja strony: Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4122

Realizacja: IntraCOM.pl