Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV

Kierownik Oddziału

p.o. Elżbieta Kędzior 

tel.  32 20 77 528
 kedziore@

Zadania

Do zadań Oddziału do spraw  Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji należy w szczególności:

1)  realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy Prawo budowlane, w tym wydawanie decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, rozbiórkę, prowadzenie robót budowlanych oraz przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamiaru przystąpienia do budowy lub robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczących następujących obiektów budowlanych i robót budowlanych:

a) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

b) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

c) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

d) usytuowanych na terenach zamkniętych,

e) usytuowanych na obszarze kolejowym,

f) metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,

g) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,

h) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,

i) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,

j) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich,

k) sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,

l) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;

2) przenoszenie na nowego inwestora lub stwierdzanie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w pkt 1;

3) rozstrzyganie w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości z uwagi na konieczność wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;

4) wydawanie dzienników budowy;

5) prowadzanie postępowań należących do Wojewody, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w trybie nadzwyczajnym, w oparciu o ustawę Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wznowienia, zmiany bądź uchylenia decyzji i postanowień wydanych przez Wojewodę;

6) wydawanie, w trybie ustawy Prawo budowlane, w oparciu o upoważnienie ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane postanowień dotyczących udzielenia, bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

7) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o drogach publicznych, obejmujących wydawanie postanowień dotyczących udzielenia, bądź odmowy udzielania zgody na odstępstwo od wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych, dotyczących warunków bezpieczeństwa w tunelach położonych w transeuropejskiej sieci drogowej;

8) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, obejmujących wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową lub rozbudową, a także udzielanie, bądź odmawianie udzielenia zgody na odstępstwa w zakresie usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic i przejazdów kolejowych;

9) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, obejmujących wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie prac przygotowawczych obiektu energetyki jądrowej;

10) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych obejmujących udzielanie pozwolenia na budowę dla regionalnej sieci szerokopasmowej;

11) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu obejmujących wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego;

12) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obejmujących wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

13) współdziałanie z Oddziałem do Spraw Inwestycji Publicznych przy wydawaniu decyzji zezwalających na realizację inwestycji w sprawach lotnisk użytku publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w sprawach budowli przeciwpowodziowych w zakresie:

a) sprawdzania zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,

b) sprawdzania kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczeń,

c) wykonania przez projektanta obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego;

14)  prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenów zamkniętych;

15) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności w zakresie:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami wynikającymi z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu) oraz z wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

f) prawidłowości prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę przekazywanych przez organy pierwszej instancji;

16) prowadzenie na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowań egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania od inwestorów rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych;

17) udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

18) realizowanie zadań Wojewody, wynikających z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dotyczących udzielenia zgody na powierzenie przez starostę, zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną, wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach: pozwoleń na budowę, przenoszenia pozwoleń na budowę na inną osobę, orzekania o utracie ważności pozwolenia na budowę, udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

19) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu obejmujących:

a) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do robót budowlanych dotyczących odbudowy obiektów liniowych, a także obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż12 m nad poziomem terenu z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych,

b) nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

c) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

d) prowadzenie spraw związanych z powołaniem przez Wojewodę Zespołu Opiniowania Dokumentacji;

20) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, w tym z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego z terenu województwa śląskiego, a także ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach należących do zakresu działania Oddziału;

21) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonanych zgłoszeniach w zakresie budowy:

a) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

b) wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ,

c) sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych. 

Wnioski i pliki do pobrania związane ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji  [POBIERZ]

Redakcja strony: Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3950

Realizacja: IntraCOM.pl